Piątek, 15 stycznia 2021, Imieniny: Arnolda, Dory, Pawła PL EN | |

Gałęzowska Alicja

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Alicja Gałęzowska

pełniona funkcja: kustosz

dział: Dział Archeologii Wielkopolski, Pracownia Okresu Wpływów Rzymskich

e-mail: alicja.galezowska@muzarp.poznan.pl

tel. +48 6161 628 55 45

kompetencje/zakres obowiązków: Sprawuje opiekę nad kolekcjami z młodszego okresu przedrzymskiego (późnego okresu lateńskiego), okresu rzymskiego i wędrówek ludów; systematycznie je porządkuje, rozbudowuje i zabezpiecza; opracowuje katalog naukowy, przygotowuje publikacje dotyczące materiałów z kolekcji Muzeum, udostępnia zabytki na wystawy i do celów badawczych.

kwalifikacje: ukończyła archeologię Polski i powszechną w 1980 roku na UAM w Poznaniu. W Muzeum pracowała przedtem kolejno w Bibliotece Naukowej i w Dziale Konserwatora Zabytków Archeologicznych na woj. poznańskie. Brała udział w licznych badaniach powierzchniowych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz w badaniach wykopaliskowych kilku stanowisk, min. kierowała badaniami wielokulturowej osady w Stroszkach w powiecie wrzesińskim (1982-1986; 1999-2001). Współautorka wystawy stałej Pradzieje Wielkopolski i współrealizatorka kilku wystaw czasowych.

ważniejsza bibliografia:

1995, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Lwówku, woj. poznańskie, w świetle nowych ustaleń. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 3, 175-187.

1996, Materiały z „Bogdanowa koło Obornik”, woj. poznańskie, w zbiorach Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 4, 145-153.

1996, Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich z Kuźnicy Żelichowskiej, w woj. pilskim. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 4, 155-184.

1999, Sołacz w okresie wpływów rzymskich. Odkrycia archeologiczne z końca XIX i początku XX wieku. Kronika Miasta Poznania (3), 7-26.

2000, Złoty pierścień z Mgowa, gm. Płużnica, byłe woj. toruńskie. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 5, 225-250.

2004, Osady kultury pomorskiej i kultury wielbarskiej w Stroszkach w powiecie wrzesińskim. FAP 40, 281-454.

2006, Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Rzadkowie w powiecie pilskim. FAP 42, 73-95.

2007, Obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej w Wielkopolsce. Acta Universitatis Lodziensia Folia Archaeologica 25, 155-234.

2007, Zabytki z wschodnich terenów nadbałtyckich odnalezione w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. FAP 43, 249-295.

2010, Nieznane materiały kultury wielbarskiej znalezione w Poznaniu. FAP 46, 257-277.

2010, Znaleziska z okresu rzymskiego z terenu Ukrainy w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, w: Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin. Łódź-Warszawa, 251-260.