Niedziela, 28 listopada 2021, Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy PL EN | |

Krzyszowski Andrzej

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Andrzej Krzyszowski

pełniona funkcja: kustosz

dział: Dział Archeologii Wielkopolski

e-mail: andrzej.krzyszowski@muzarp.poznan.pl

 

kompetencje/zakres obowiązków: W ramach funkcjonowania Działu Archeologii Wielkopolski zabezpiecza, kataloguje, opracowuje i udostępnia dla celów badawczych materiał źródłowy zgromadzony w magazynie muzealnym z okresu wczesnej epoki brązu.

kwalifikacje: W 1981 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Archeologia Polski i powszechna). W latach 1980-1997 był zatrudniony w Pracowni Archeologicznej PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Poznaniu, zaś od września 1997 r. w dziale wczesnej epoki brązu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Zajmuje się krzemieniarstwem “poneolitycznym” oraz wczesnej epoki brązu w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej i na Pomorzu, problematyką sepulkralną, a także kwestią kontaktów państwa wczesnopiastowskiego z “zachodnim i północnym” kręgiem kulturowym w okresie wczesnego średniowiecza.  Przedmiotem jego zainteresowań są również  badania archeologiczne na terenach inwestycji przemysłowych. Samodzielnie prowadził badania wykopaliskowe na ponad 80 wielokulturowych stanowiskach archeologicznych (m.in. Sowinki, st. 23a, Mściszewo, st. 22, Kuców, st.1, Pszczew, st.160, Święty Wojciech, st.10, Otorowo, st. 66, Lipnica, st. 21, Poznań-Nowe Miasto, st. 284, Sługocinek, st.1 i st. 13, Suchy Las, st. 6 i 12, Białków, st. 1, Otok, st. 15, Szczodrzykowo, st. 4, Januszewo, st. 1, Międzyrzecz, st. 78, Rożnowice, st. 6, Niepruszewo, st. 49 i 52, Wilanowo, st. 12, Łęki Wielkie, st. 4).

ważniejsza bibliografia:

1. 1986, Ze studiów nad krzemieniarstwem kultury amfor kulistych w dorzeczu dolnej

i środkowej Parsęty, Fontes Archaeologici Posnanienses, 35,  s. 1-34.

2. 1988, Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe na terenach zalewowych zbiornika

„Jeziorsko”. Aspekt przestrzenno-funkcjonalny, Badania archeologiczne

Pracowni Konserwacji Zabytków, Warszawa, s. 269-288.

3. 199, Die planigraphische Ausgrabungsmethode und die sogenannte Rekonstruk-

tionsmethode bei den archaologischen Untersuchungen im Bereich des

geplanten Braunkohlentagebaues „Szczerców”, Veröffentlichungen des

Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 25, 1, s. 26-39.

4. 1992, Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym

cmentarzysku szkieletowym z X/XI-XI wieku w miejscowości Sowinki,

gm.Mosina, woj.poznańskie, stanowisko 23A, Wielkopolskie Sprawozdania

Archeologiczne 1, s. 83-102.

5. 1995, Ein reiches Gräberfeld aus dem 10./11.Jh. in Sowinki bei Poznań,

Slavia Antiqua t. 36, s. 49-72.

6. 1996, Archeologische Untersuchungen auf dem Gebiet des Braunkohlentagebaus

„Bełchatów”, Archeologie in den Braunkohlenrevieren Mitteleuropas.

Materialen zur Bodendenkmalpflege im Rheinland 6, Köln, s. 83-96.

7. 1997, Obozowisko mezolityczne z pierwszej połowy okresu atlantyckiego

w Puszczykowie, w województwie poznańskim, Fontes Archaeologici

Posnanienses 38, s. 13-36.

8. 1997, Osada z fazy II (wczesnowióreckiej) ludności kultury pucharów lejkowatych

w miejscowości Pszczew (stan. 160), woj. Gorzów Wielkopolski, Folia Praehis-

torica Posnaniensia 8,  s. 33-67.

9. 1997, Frühmittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki, Germania 75, 

2. Halband, s. 639-667.

10. 2003, Osadnictwo ludności kultury mierzanowickiej w Zabrzeziu, stan.3, (w:) Badania

archeologiczne na terenie KWB „Bełchatów”, Poznań s. 13-28.

11. 2004, Wczesnoneolityczne figurki antropomorficzne na przykładzie nowego znaleziska

z Lipnicy, w woj. wielkopolskim, Folia Praehistorica Posnaniensia 12,  s. 65-

79.

12. 2004 (2005), Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Zakrzewie, w pow. tureckim, Fontes

Archaeologici Posnanienses 40, s. 83-232.

13. 2005, Skarb i zbrodnia. Tajemnica depozytu monet w Sługocinku koło Konina,

Archeologia Żywa, nr 3, s. 37-43.

14. 2008, Cmentarzysko ze starszego okresu epoki brązu w Januszewie, stan. 1, pow.

Środa Wlkp., (w:) H. Machajewski(red.) Wielkopolska w dziejach. Archeologia o

regionie, Poznań  s. 215-229.

15. 2010, Rytualne paleniska czy obiekty grobowe (?) z przełomu okresu

„późnorzymskiego” i wczesnych faz wczesnego średniowiecza w Wilanowie (stan.

12), gmina Kamieniec, w woj. wielkopolskim, Slavia Antiqua, t. LI,  s. 165-

225.