Czwartek, 24 stycznia 2019, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy PL EN | |

Prinke Andrzej - współpraca z MAP

tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Andrzej Prinke

pełniona funkcja: starszy kustosz

dział: Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych

e-mail:  andrzej.prinke@muzarp.poznan.pl, aprinke@man.poznan.pl

tel.  +48 61 628 55 16

kompetencje/zakres obowiązków: Konserwator Zabytków Archeologicznych w Poznaniu, kierownik Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych. Kierował badaniami wykopaliskowymi na wielu stanowiskach archeologicznych w Polsce, w tym: późnopaleolitycznych i mezolitycznych (obozowiska wydmowe), neolitycznych (osady, grób zbiorowy), z wczesnej epoki żelaza (cmentarzysko ciałopalne) i wczesnośredniowiecznych (osada, cmentarzysko kurhanowe). Brał udział w badaniach wykopaliskowych w Polsce i za granicą (w Bułgarii, Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji). Uczestnik polsko-algierskiej ekspedycji do Tassili-n-Ajjer (saharyjska sztuka naskalna). Kierownik zespołu tworzącego programy komputerowe dla potrzeb archeologii (m.in.: AZP_Fox – baza danych o polskich stanowiskach archeologicznych, wdrożona następnie jako ogólnopolski standard w służbie ochrony zabytków, MuzArP – zintegrowany system informacji muzealnej, mAZePa – system infomracji geograficznej o stanowiskach archeologicznych i in).

Prowadził wykłady kursowe: UAM w Poznaniu (Instytut Prahistorii i Instytut Kulturoznawstwa) oraz na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Jest współorganizatorem kilku konferencji krajowych i międzynarodowych.

Zajmuje się mezolitem i neolitem w Polsce zachodniej (w tym badania petroarcheologiczne), konserwatorstwem archeologicznym, praktycznym zastosowaniem metod informatycznych w archeologii (programy, bazy danych, portale internetowe, multimedia) oraz historią archeologii.

kwalifikacje: W 1970 r. ukończył na UAM archeologię na UAM, a w 1971 – etnografię; w 1977 obronił na UAM pracę doktorską („Neolityczne surowce kamienne w Polsce środkowo-zachodniej”; publ. 1979 wraz z J. Skoczylasem). Pobyty stypendialne: Grecja, Dania, Wielka Brytania. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w zakresie dziedzictwa archeologicznego (1994-2002). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komisji Archeologicznej Odziału PAN w Poznaniu, European Association of Archaeologists (nominowany do Zarządu, 2006), Computer Applications in Archaeology i ICOM/CIDOC Working Group on Archaeological Sites. Autor ponad 160 publikacji naukowych i popularnonaukowych.   

ważniejsza bibliografia:

(pobierz pełną bibliografię w formacie pdf – Bibliografia_Andrzej_Prinke<<< )

1972, Możliwości porównawczego stosowania danych etnograficznych w archeologii (Summary: Can Ethnographical Data Be Used for Archaeological Comparison), Etnografia Polska, t. 17, s. 41-66. Wrocław 1973, IHKM PAN.

1973, wraz z T. Wiślańskim, Materiały do osadnictwa w epoce kamienia na terenie powiatu mogileńskiego (Materials for the Study of Settlement During Stone Age in the Area of the District of Mogilno), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 23, s. 1-94. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1973, Pochówki ludzkie i zwierzęce z cmentarzyska kultury pomorskiej w Kucharach, pow. Pleszew (Summary: Human and Animal Burials in a Cemetery of the Pomeranian Culture at Kuchary, District of Pleszew), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24, s. 162-182. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1974, wraz z J. Skoczylasem, Petroarcheologia i jej zastosowanie w badaniach nad epoką kamienia (Summary: The Use of Petrographic Methods in the Study of the Stone Age); Sprawozdania Archeologiczne, t. 26, s. 335-342.

1977, wraz z A. Kośko, Sierakowo, woj. Bydgoszcz, stan. 8 – osada z fazy II (wczesnowióreckiej) kultury pucharów lejkowatych [Summary: Sierakowo, Voivodeship of Bydgoszcz, Site 8 – Settlement from the IInd (Early Wiórek) Stage of the Funnel Beaker Culture], [Resumé: Sierakowo, voivodie de Bydgoszcz, station no. 8 – habitat de la civilisation des coupes en ettenoir, phase II (premier stade de Wiórek)], Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 26:1975, Poznań, s. 1-42. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1977, Sépulture collective plate avec entourage de pierres, Chodzież 3, comm. de Chodzież, dep. de Piła, stat. 3, Inventaria Archaeologica, z. 38, PL 235 (1-5), Warszawa.

1978, Rola Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w postępie badań nad epoką kamienia (Contribution of the Archaeological Museum in Poznań in the Progress of the Stone Age Studies), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 27:1976, Poznań, s. 17-23. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1978, wraz z J. Skoczylasem, Z metodyki badań nad użytkowaniem surowców kamiennych w neolicie (Summary: On the Methodology of Studies Concerning the Use of Stone Raw Material in the Neolithic), Przegląd Archeologiczny, t. 26, s. 43-66.

1980, wraz z T. Makiewiczem, Teoretyczne możliwości identyfikacji miejsc sakralnych (Summary: Theoretical Possibilities of Identitying a Sacral Place), Przegląd Archeologiczny, t. 28, s. 57-90.

1980, Schyłkowopaleolityczne stanowiska kultury świderskiej w Toruniu-Rudaku (Summary: The Late Palaeolithic Sites of Swiderian Culture in Toruń-Rudak), Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu, t. 7, Toruń, s. 127-163.

1980, wraz z J. Skoczylasem, Neolityczne surowce kamienne Polski środkowo- zachodniej. Studium archeologiczno-petrograficzne (Summary: The Neolithic Stone Raw-materials in Mid-Western Poland. An Archaeologico-petrographic Study), Biblioteka „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 5, Warszawa-Poznań. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1980, wraz z J. Skoczylasem, Stone raw material economy in the Neolithic of the Polish Lowlands (streszczenie: Gospodarka surowcami kamiennymi w neolicie Niżu Polskiego), Przegląd Archeologiczny, t. 27, s. 43-85.

1982, wraz z L. Krzyżaniakiem, Mission Algéro-Polonaise Tassili-n-Ajjer, Octobre-Novembre 1981. Rapport préliminaire de la Mission sur le dressement de l’inventaire des structures de l’art rupestre et structures archéologiques (maszynopis powielany w jęz. francuskim; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Alger – Poznań

1983, Surowce kamienne (Stone Raw Materials), [w:] J.K. Kozłowski, S.K.Kozłowski, Człowiek i środowisko w pradziejach (Man and Enviroment in Prehistory), Państwowe Wdawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 127-135.

1992, Polish National Record of Archaeological Sites: A Computerization, [w:] C.U. Larsen (red.), Sites & Monuments. National Archaeological Records, Copenhagen, s. 89-93; The National Museum of Denmark.

1994, AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Skorowidze dokumentacji kartograficznej (Summary: PAR. Polish Archaeological Record, Poznań District. Indexes of Cartographic Documentation), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 1, Poznań. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1994, Najstarsze dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Stanowiska archeologiczne, [w:] D. Matyaszczyk (red.), Przestrzeń historyczno-kulturowa Wielkopolski i środkowego Nadodrza, Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu. Studia i Materiały, t. 3, s. 9-29, Poznań.

1994, wraz z B. Kirschke, Grodziska w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych (Summary: Hill-forts in the Poznań Province. Catalogue of Archaeological Sites), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 2, Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1996, Wraz z A. Kulczycką-Leciejewiczową, A. Majerowiczem, J. Skoczylasem i W. Wojciechowskim, Opis zabytków kamiennych. Propozycja standardyzacji (Summary: Description of Stone Historical Monuments. Proposed standardization), Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 46, Warszawa.

1996, AZP_Fox, rel. 1.8. A Computer Database Management System on Archaeological Sites. User’s Guide, Poznańskie Zeszyty Archeologiczno- Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 4, Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1996, AZP_Fox, wersja 1.8. Program do obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Podręcznik użytkownika (AZP_Fox, rel. 1.8. A Computer Database Management System on Archaeological Sites. User’s Guide) Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 3. Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1997, wraz z H. Klunderem, Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych. Zeszyt 1. Gmina Suchy Las (PAR – Polish Archaeological Record in the Poznań District. Catalogue of Archaeological Sites. Vol. I. Commune of Suchy Las), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 5, Poznań. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1997, AZP_Fox. Program do obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Wprowadzanie danych (AZP_Fox. A Computer Database Management System on Archaeological Sites. Data Entry), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 7, Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1997, A. Prinke (red.), Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego. Materiały z konferencji ogólnopolskiej, Poznań, 17 kwietnia 1997 r. (Recent Threats to Archaeological Heritage. Conference Papers, Poznań, April 17th, 1997), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 6, Poznań Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1998, MuzArP, rel. 1.5. A Computer System of Integrated Archaeological Information (Sites – Rearch – Finds). User’s Guide, Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, t. 9, Poznań. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1998, MuzArP, wersja 1.5. Komputerowy system zintegrowanej informacji archeologicznej (stanowiska – badania – zabytki). Podręcznik użytkownika (MuzArP, rel. 1.5. A Computer System of Integrated Archaeological Information (Sites – Rearch – Finds). User’s Guide), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, t. 8, Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1999, wraz z J. Nowakowskim i W. Rączkowskim, Fliegen oder nicht fliegen? Luftaufnahmen als ein weiteres Element des Standardverfahrens zum Schutz archäologischer Fundstellen, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech – stan prawny, problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland – Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten]; Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin, s. 123-136, ryc. 1-3 i fot. 1-20.

1999, wraz z J. Nowakowskim i W. Rączkowskim, Latać czy nie latać? Zdjęcia lotnicze jako kolejny element standardowej procedury w ochronie stanowisk archeologicznych, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech – stan prawny, problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland – Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten]; Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin, s. 113-122 i 134-136 oraz ryc. 1-3 i fot. 1-20.

1999, Can Developing Countries Afford National Archaeological Records? The Polish Answer, [w:] H. J. Hansen, G. Quine, Our Fragile Heritage. Documenting the Past for the Future, Nationalmuseet (The National Museum of Denmark), Copenhagen, s. 147-154.

1999, Dodać mapę: następny krok w kierunku pełnej komputeryzacji ewidencji stanowisk archeologicznych, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech – stan prawny, problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland – Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten]; Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin, s. 91-94 i 100 oraz ryc. 1-11.

1999, Karte hinzufügen: Der nächste Schritt zur vollständigen EDV-Erfassung archäologischer Fundstellen, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech – stan prawny, problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland – Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten], Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin, s. 95-100 i ryc. 1-11.

2000, Poland. Poznań Archaeological Museum [w:] Workshop. Mapping the Future of the Past. New Information Technologies for Managing the European Archaeological Heritage. The European Commission, Directorate General X; Raphael Programme 1999, Theme 7. Updating the Practice of Heritage Management. Action 2.2.b. International Seminnar, Third Circular, June 2000 [Seville, Spain], s. 96-121.

2001, wraz z M. van Leusenem, The ArchTerra Project: Extending the European Archaeology Web over Bulgaria, Romania and Poland; [w:] Z. Stancic, T. Veljanovski (red.), Computing Archaeology for Understanding the Past. CAA 2000. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 28th Conference, Ljubljana, April 2000, British Archaeological Reports – International Series, t. 931, Oxford, s. 323-325.

2001, wraz z D. Prinke, Odkrycie łodzi-dłubanki w Cieślach w powiecie poznańskim (Summary: Discovery of a Dug-out Boat in Cieśle, Poznań District); Aneks: M. Krąpiec, Wyniki analizy dendrochronologicznej dłubanki i pali z Cieśli (Summary: Results of the dendrochronological analysis of a dug-out boat and pales from Cieśle), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 39, s. 197-204. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

2002, wraz z M. van Leusenem, The ArchTerra Project: Extending the European Archaeology Web over Bulgaria, Romania and Poland, [w:] F. Niccolucci, S. Hermon (red.), Communicazione multimediale per I Beni Culturali (Multimedia communication for Cultural Heritage), Atti del workshop tenuto a Prato il 1/10/2001 (Proceedings of the Workshop Held in Prato on 1/10/2001), Archaeolingua, Budapest, s. 73-95.

2002, Introducing Information Technology to Archaeological Resource Management: Towards a GIS-based SMR of Mid-western Poland, [w:] L. Garcia Sanjuan, D. W. Wheatley (red.), Mapping the Future of the Past. Managing the Spatial Dimension of the Euopean Archaeological Resource, Universidad de Sevilla, Sevilla, s. 85-95.

2002, Szansa na komputerową mapę Wielkopolski – koncepcja i stan zaawansowania (Zusammenfassung: Die Chance für eine archäologische Computerkarte Grosspolens: das Programm mAZePa – Konzeption und Entwicklungstand), Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.1, Poznań, s. 158-168.

2002, wraz z A. Dolatowską, Flight Over the Future Motorway. Airphotos in Polish Rescue Archaeology, [w:] M.Doerr, A.Saris (red.), CAA 2002. The Digital Heritage of Archaeology, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 30th Conference, Heraklion, Crete, April 2002, „Archive of Monuments and Publications, Hellenic Ministry of Culture”, s. 235-238.

2003, ArchTerra, ARENA, AREA III: Problematyka archeologiczno-konserwatorska w projektach europejskich, realizowanych przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w latach 1999-2003 (Zusammenfassung: ArchTerra, ARENA, AREA III: die archäologisch-konservatorische Problematik in europäische Projekte, die im Archäologischen Museum in Poznań im Jahre 1999-2003 realisieren sind), Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.2, Poznań, s. 155-162.

2005, wraz z K. Bronk-Zaborowską i L. Żuk, APh_Max – baza danych o zdjęciach lotniczych dla potrzeb archeologii (Summary: APh_Max – Database for Archaeological Aerial Photographs), [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań, s. 171-182.

2005, J. Nowakowski, A. Prinke, W .Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Summary: Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań.

2005, Wraz z J. Nowakowskim i W. Rączkowskim, Latać, latać i … intepretować: problemy i perspektywy polskiej archeologii lotniczej (Summary: To Fly, Fly and … to Interpret: the Problems and the Perspectives of Polish Aerial Archaeology); [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań, s. 11-23.

2005, Digitising Historic Excavation Archives, Internet Archaeology, vol. 18:Summer.

2005, Zaplecze informatyczne w zastosowaniach metody archeologicznego rekonesansu lotniczego (Summary: Digital Archives As the Background of the Air Reconnaissance Method in Archaeology); [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań, s. 183-193.

2005, wraz z W. Rączkowskim i B. Walkiewiczem, Archeologiczny zwiad lotniczy wzdłuż trasy planowanej autostrady A2 w granicach dawnego woj. poznańskiego (Summary: Archaeological Aerial Survey Along the Planned A2 Motorway in Wielkopolska); [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań, s. 247-256.

2007, ArchTerra, ARENA i inne… Udział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w realizacji projektów europejskich (1997-2007), [Summary: ArchTerra, ARENA and others… Participation of Poznań Archaeological Museum in European Projects (1997-2007)], „Fontes Archaeologici Posnaniensis”, t. 43, s. 297-315.

2007, Ochrona i promocja dziedzictwa archeologicznego, [w:] M.Przybył (red.), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Historia i współczesność, Poznań.

2006, Wraz z M. White’m, K. Walczakiem i W. Cellarym, PACHO – A Semantic P2P Network for Virtual-Reality-Based Heritage Objects and Resources, [w:J.T.Clark, E.M.Hagemeister [red.], Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage, CAA. Computer Appications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 34th Conference, Fargo, United States, April,  s. 341-350.

2008, ArcheoBiogramy (AB): Internetowa baza danych i biblioteka cyfrowa, poświęcona archeologii europejskiej i jej twórcom, (Summary: ArchaeoBiograms (AB). The Internet Database and e-Library on History of European Archaeology), [w:] J.Bednarczyk, J.Czebreszuk, P.Makarowicz, M.Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60 rocznicę urodzin. Poznań, s. 407-421.

2011, wraz z K. Walczakiem i W. Cellarym, Interactive presentation of archaeological objects using virtual and augmented reality [w:] E. Jerem, F. Redo, V. Szeverenyi (red.), On the Road to Reconstructing the past. Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology. Proceedings of the 36th International Conference, Budapest, April 2-6, 2008, s. 406-412, Budapest.

2009, AREA IV i Krajobrazy Europy: udział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w realizacji projektów europejskich w latach 2004-2008, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 45, s. 301-318.

2009, Cyberprzestrzeń – nowe środowisko współpracy archeologów. Dziesięć lat doświadczeń Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w realizacji projektów europejskich, [w:] Materiały ogólnopolskiej konferencji Cyfrowa przeszłość. Metody komputerowe w archeologii, Warszawa, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 7-8 V 2009.

2009, Seven years after Seville. Recent progress in managing the archaeological heritage in Poland, [w:] P.A.C. Schut (red), Listing archaeological sites, protecting the historical landscape, EAC Occasional Papers, nr 3, Bruxelles.

2009, O pewnym odkryciu archiwalnym: ostatnie lata życia prof. Józefa Kostrzewskiego w jego własnej relacji (An archival discovery: the last years of the life of Prof. Józef Kostrzewski in his own relation), Przegląd Archeologiczny, t. 57, s. 23-37.

2010, Piąta konspiracja Józefa Kostrzewskiego, Archeologia Żywa, nr 6 (52), s. 56-59.

2011, Dr Nickel w Poznaniu – o ironii historii, Archeologia Żywa, nr 1 (53), s. 56-59.

2011, Polski Październik ’56 w archeologii, Archeologia Żywa, nr 3 (55), s. 6-9.

2011, Jeszcze o listach profesora Józefa Kostrzewskiego do córki, Przegląd Archeologiczny, nr 58, s. 161-169.

2011, Ocaliła go archeologia: Działalność badawcza Kazimierza Gelinka (1882-1969) jako więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen (Górna Austria) w latach 1940-1945, Przegląd Archeologiczny, t. 59.

2012, Archeolog przed teatralnym trybunałem, Archeologia Żywa, nr 1 (59), s. 64-69.