Środa, 19 lutego 2020, Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława PL EN | |

Regulamin Lekcji Muzealnych

Regulamin lekcji muzealnych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu


1. Organizatorem lekcji muzealnych jest: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

2. Miejscem realizacji lekcji jest gmach główny Muzeum, tj. Pałac Górków.

3. Oferta lekcji muzealnych skierowana jest do wszystkich typów placówek szkolnych i wychowawczych.

4. Lekcje muzealne muszą zostać przez placówkę szkolną lub wychowawczą zarezerwowane.

5. Muzeum nie prowadzi lekcji bez wcześniejszej rezerwacji.

6. Zasady rezerwacji lekcji:

a. Rezerwacja lekcji jest możliwa wyłącznie drogą e-mailową na adres: edukacja.map@gmail.com. W e-mailu należy podać temat lekcji, preferowany termin zajęć, liczbę uczestników, nazwę placówki, nazwisko nauczyciela lub opiekuna i telefon kontaktowy.
b. Potwierdzenie rezerwacji przez pracowników Muzeum następuję drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 3 dni roboczych od wysłania e-maila z rezerwacją.
c. W przypadku rezygnacji z lekcji placówka zobowiązana jest poinformować Muzeum najpóźniej 1 dzień przed zajęciami pod nr telefonu 616285513.
d. W przypadku odwołania lekcji przez Muzeum z przyczyn od niego niezależnych placówka zostanie wcześniej poinformowana.

7. Zasady organizacji lekcji muzealnych:

a. Lekcje muzealne odbywają się na terenie Muzeum w salach edukacyjnych oraz -jeśli przewiduje to program lekcji – na terenie wystawy.
b. Lekcje prowadzone są przez edukatorów - archeologów, historyków oraz historyków sztuki, będących pracownikami Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
c. Czas trwania lekcji wynosi 60 minut.
d. Grupa uczestnicząca w lekcji nie może przekraczać 30 osób.
e. Na lekcję grupa powinna przybyć najpóźniej 10 minut przed ustalonym czasem w celu przygotowania uczestników do zajęć.
f. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia lekcji z winy uczestników czas trwania zajęć zostanie pomniejszony o czas spóźnienia.
g. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenie lekcji muzealnych na terenie placówki na jej wniosek. Ze względów organizacyjnych każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem odległości, liczby uczestników oraz planu rezerwacji lekcji i dostępności edukatorów.

8. Zasady uczestnictwa w lekcji muzealnej:

a. Uczestnicy lekcji zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz plecaków i toreb w szatni.
b. Na lekcje muzealne nie wolno wnosić jedzenia oraz picia.
c. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczestników lekcji podczas zajęć.
d. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia.
e. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników prowadzący ma prawo przerwać lekcję. W takim wypadku poniesione koszty nie są zwracane.

9. Tematyka i struktura lekcji muzealnych:

a. Tematy lekcji są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Informacje o lekcjach można uzyskać pod numerem tel.: 61 628 55 13. Wykaz lekcji z ich opisem znajduje się na stronie internetowej Muzeum http://www.muzarp.poznan.pl/pl/lekcje-muzealne
b. Lekcja składa się z dwóch części: teoretycznej (prezentacji multimedialnej) oraz praktycznej (aktywności).
c. Po zakończeniu lekcji grupa ma możliwość skorzystania z bezpłatnego wstępu i samodzielnego zwiedzenia jednej z ekspozycji Muzeum, dostępnej w Pałacu Górków. Czas zwiedzania nie może przekraczać 30 min. Wymagane jest zgłoszenie chęci zwiedzenia wystawy podczas rezerwacji lekcji muzealnej.
d. Lekcje mają charakter imprezy publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

10. Płatności za udział w lekcji muzealnej:

a. Udział w lekcji muzealnej jest odpłatny. Ceny za lekcję są określone w cenniku dostępnym na stronie internetowej Muzeum (http://www.muzarp.poznan.pl/pl/lekcje-muzealne).
b. Płatności za lekcję dokonuje się w dniu organizacji lekcji przed jej rozpoczęciem gotówką lub kartą płatniczą w kasie biletowej. Możliwa jest również płatność przelewem po wcześniejszym zgłoszeniu przez szkołę.
c. Muzeum wystawia faktury VAT. Faktury wystawiane są na wcześniejszy wniosek placówki.

11. Gmach Muzeum, w tym sale edukacyjne oraz wystawy, są monitorowane.

12. Rezerwacja i udział w lekcji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu organizacji lekcji.

13. Rezerwacja i udział w lekcji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu lekcji (w tym wizerunków uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału w celach promocyjnych Muzeum. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

14. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji lekcji muzealnych można przesyłać drogą e-mailową do Kierownika Działu Wystaw i Edukacji Muzeum na adres: agnieszka.maczynska@muzarp.poznan.pl .