Środa, 22 maja 2024, Imieniny: Emila, Neleny, Romy PL EN | |

 

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Wystawy z cyklu: ?Bliskie Spotkania z...?


 

Przyjrzyj się! Co jest, co było, a co będzie? 

Wystawy czasowe w podziemiach Pałacu Górków


Wystawa w podziemiu Pałacu Górków

Zobacz co jest teraz! Przeżyj jeszcze raz! Spójrz w przyszłość!

XXI KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA 12-13 KWIETNIA 2018

XXI KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA 12-13 KWIETNIA 2018

Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne

zapraszają na

XXI konferencję sprawozdawczą

„Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013–2017”
(Poznań, 12 – 13 kwietnia 2018 r.)

Program Konferencji (wersja pdf)

Pismo przewodnie (wersja pdf)

Zgłoszenie referenta (wersja pdf)

Zgłoszenie słuchacza (wersja pdf)

 

Po kilku latach przerwy wznawiamy konferencje sprawozdawcze prezentujące wyniki archeologicznych prac terenowych na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Tegoroczna, już dwudziesta pierwsza konferencja będzie poświęcona osiągnięciom ostatnich pięciu lat. Do uczestnictwa w niej zapraszamy wszystkich archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na obszarze Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz osoby zainteresowane archeologią tego regionu.

 

Podczas planowanego spotkania uczestnicy będą mogli przedstawić referaty, komunikaty i postery z prac terenowych prowadzonych w ramach archeologicznych badań systematycznych, ratowniczych i sondażowych, zarówno w obrębie miast, jak i na obszarach wiejskich. Wystąpienia w poszczególnych sekcjach zostaną poprzedzone zamawianymi referatami, które zarysują węzłowe problemy pradziejów i średniowiecza Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Czas referatu podsumowującego wyniki dłuższych (kilkusezonowych) badań będzie wynosił 30 minut, natomiast komunikatu z jednorazowej akcji wykopaliskowej 15 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń czas ten może ulec skróceniu odpowiednio do 20 i 10 minut. Postery, których treść powinna się koncentrować na jednej szczegółowej kwestii, muszą mieć standardowe wymiary 100 x 70 cm.

 

Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach kulturowo-chronologicznych: pradziejowym (od epoki kamienia do okresu wędrówek ludów) oraz średniowiecznonowożytnym, w których w miarę potrzeb dokonany będzie podział na sekcje. XXI Konferencja odbędzie się w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przy ulicy Wodnej 27 (Pałac Górków).

 

Materiały z konferencji zostaną opublikowane, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru tekstów i określenia ich maksymalnych rozmiarów, w zależności od liczby zgłoszeń. Teksty referatów, komunikatów i posterów wraz z ilustracjami muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej najpóźniej do 31 maja 2018 roku. Nieprzysłanie materiałów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z ich druku. Szczegółowy program konferencji zostanie wysłany jedynie tym osobom, które do dnia 20 lutego 2018 roku włącznie nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa referenta lub słuchacza (w załączeniu).

Zgłoszenia po wypełnieniu i zeskanowaniu prosimy przesyłać mailem na adres 21.konferencja@gmail.com albo tradycyjną pocztą na adres: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, z dopiskiem na kopercie „XXI Konferencja”.

 

Koszt uczestnictwa w konferencji (opłata konferencyjna) wynosi 40 zł, dla emerytów, doktorantów i studentów archeologii 20 zł. Wpłaty prosimy przekazywać na utworzone na potrzeby konferencji subkonto Muzeum Archeologicznego w Poznaniu: 02 1020 4900 0000 8302 3103 2646 (PKO BP S.A.) z dopiskiem: „XXI konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem, w terminie do 1 marca 2018 roku. Brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy uczestników.

 

Osoby pragnące otrzymać fakturę proszone są o podanie na zgłoszeniu nazwy, adresu i NIP zakładu pracy. W konferencji będą mogły wziąć udział (także jako słuchacze) tylko te osoby, które znajdą się na liście uczestników. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom konferencji kosztów dojazdu, pobytu i noclegów, nie będą też dokonywać rezerwacji miejsc hotelowych. Kontakt: XXI Konferencja Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ul. Wodna 27 61-781 Poznań tel. 61 852 82 51 w. 116, 61 851 88 58 e-mail: 21.konferencja@

galeria
galeria
galeria