Poniedziałek, 22 lipca 2024, Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca PL EN | |

 

Przyjmowanie Materiałów Archeologicznych

Dyrekcja Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (MAP) informuje o gotowości do przyjmowania materiałów pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego.

Warunkiem przyjęcia materiałów jest ich przygotowanie zgodnie z przedstawionymi niżej wytycznymi. Wszelkie koszty przygotowania materiałów i dokumentacji ponosi inwestor lub kierownik badań. MAP nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie materiałów i dokumentacji.

 

WYTYCZNE:

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA DO MAP

 

1. Do Dyrekcji MAP należy skierować pismo z wnioskiem o przyjęcie materiałów

archeologicznych i dokumentacji wraz z uzasadnieniem.

 

2. Po otrzymaniu pisemnej zgody Dyrekcji, do Głównego Inwentaryzatora MAP należy

dostarczyć:

  • informacje o badanym stanowisku (funkcja stanowiska, położenie, chronologia, data badań, nazwa firmy oraz nazwisko osoby, która prowadziła badania)
  • 2 egzemplarze kserokopii inwentarzy polowych zweryfikowanych pod względem ilości materiałów masowych i wydzielonych. Przy każdym numerze inwentarza polowego, poza ilością i rodzajem przekazywanych materiałów archeologicznych powinna być podana ich przynależność kulturowo-chronologiczna

 

3. MAP zgodnie z obowiązującymi procedurami występuje do odpowiedniego urzędu

konserwatora zabytków o wydanie zgody na przejęcie materiałów w depozyt, a następnie

na własność.

 

4. Po otrzymaniu decyzji konserwatorskich materiały mogą zostać zainwentaryzowane i w uzgodnionym terminie przekazane wraz z dokumentacją do MAP.

 

5. Przygotowanie materiałów:

a/ materiały muszą być umyte, zakonserwowane, opisane, popakowane w woreczki

zawierające wypełnione metryczki (wg wzoru Muzeum Archeologicznego).

  • zabytki tzw. wydzielone - materiały o walorach ekspozycyjnych, szczególnych walorach naukowych, czy wyjątkowe z innych powodów, powinny zostać przekazane w kartonikach oznaczonych metryczkami do magazynów odpowiednich Pracowni Muzeum Archeologicznego, zgodnie z ich przynależnością kulturowo-chronologiczną.
  • zabytki masowe – materiały przekazywane do Regionalnej Składnicy Materiałów

Archeologicznych (RSMA) muszą być podzielone na kategorie: ceramika, materiały

kostne, próbki itp. Woreczki z metryczkami należy umieścić w pojemnikach plastikowych     z pokrywami, o parametrach ustalonych dla RSMA (kontakt z p. mgr. Pawłem Wolffem Opiekunem Składnicy). Pojemniki powinny zostać oznaczone wg reguł stosowanych w RSMA. Waga pojemników razem z materiałami nie powinna przekraczać 15 kg.

Zarówno w przypadku zabytków wydzielonych, jak i masowych wymagane jest

sporządzenie protokołów przekazania wraz ze spisem materiałów, uwzględniającym numery

inwentarza i katalogu muzealnego oraz inwentarza polowego.

 

b/ do Archiwum Naukowego MAP należy przekazać kserokopie lub skany całej dokumentacji w tym:

inwentarze materiałów masowych, inwentarze materiałów wydzielonych, dzienniki badań,

plany, sprawozdania z badań, sprawozdania oddane do Konserwatora, fotografie zgrane na

płytę CD itd. oraz kopie opracowań, jeśli były one wykonane.

 

c/ do Głównego Inwentaryzatora MAP należy dostarczyć karty katalogowe zabytków

wydzielonych i materiału masowego, wykonane w programie MUZARP, który jest w tym

celu nieodpłatnie udostępniany przez MAP włącznie z formatkami do ich wydruku (kontakt z p. mgr. Antonim Czerwińskim Administratorem Programu).

.