Poniedziałek, 18 października 2021, Imieniny: Hanny, Klementyny, £ukasza PL EN | |

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


wtorek - czwartek 9.00 - 16.00 
piątek 10.00- 17.00 
sobota 11.00 - 18.00 
niedziela 12.00-16.00
W poniedziałki Muzeum jest zamknięte.

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej "Muzeum Archeologiczne w Poznaniu" zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2016-11-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20.

Aplikacja mobilna "Muzeum Archeologiczne w Poznaniu" jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak tekstów alternatywnych,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Bartkowiak, lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 782170579 w. 16.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Muzeum, posiada trzy wejścia. Przed wejściem głównym znajduje się 1 stopień schodowy wyposażony w przycisk do wezwania pomocy przy wjeździe wózkiem. Od strony ulicy Klasztornej (na boku budynku) znajduje się drugie wejście przez bramę dziedzińca. Wejść przez nie można tylko w uzasadnionych przypadkach po uprzednim skontaktowaniu się ze Strażą Muzealną pod numerem telefonu 61 852 82 51. Nie posiada ono żadnych progów (bez ograniczeń architektonicznych) i prowadzi bezpośrednio na dziedziniec budynku, przez który należy przejść lub przejechać aby dotrzeć do kasy biletowej. Nawierzchnia przed wejściami do budynku jest płytą chodnikową. Na budynku znajdują się tabliczki, które mają na celu informowanie osób niepełnosprawnych o wejściu do budynku, posiadają one również napisy w alfabecie Braille`a.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Muzeum posiada pięć kondygnacji (poziom -1,parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. Korytarze prowadzące do miejsc ekspozycji, biblioteki, archiwum, sal projekcyjnych oraz magazynów muzealnych. Budynek wyposażony jest w pięcioprzystankową windę do przewozu osób - winda może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. Do windy można dostać się z poziomu parteru W celu przemieszczenia się na ekspozycje stałe można skorzystać z windy, aby do niej dotrzeć na wózku należy skorzystać ze specjalnego podjazdu na parterze ustawionego na 5 stopniach schodowych prowadzących do poziomu wejścia windy.Podjazd znajduje się tuż obok kasy biletowej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Muzeum przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wystawy czasowej na parterze można dostać się przez dziedziniec. Progi dziedzińca i wystawy są wyposażone na stałe w specjalne podjazdy.Do szatni na poziomie -1 oraz na inne piętra budynku można dostać się korzystając z windy. Dodatkowo Muzeum posiada także łazik schodowy do transportu wózka inwalidzkiego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku tuż obok biblioteki i kasy biletowej. Muzeum nie posiada systemu radiowęzłów i informacji głosowej - w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek zwiedzający na ekspozycjach może skontaktować się z obecną w każdym z pomieszczeń obsługą wystaw . Budynek posiada pętle indukcyjną wzmacjniającą sygnał naszych audiprzewodników, dostępną w kasie biletowej. Wystawa średniowieczna: Tu Powstała Polska wyposażona jest także w audideskrypcję. W audiprzewodnikach dla dzieci także można wybierać ścieżkę audiodeskrypcyjną w języku polskim i angielskim. Ścieżka ta prowadzi po wybranych zabytkach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum nie posiada wydzielonej przestrzeni parkingowej. Znajduje się w strefie ruchu okalającej Stary Rynek w Poznaniu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.