Poniedziałek, 15 lipca 2024, Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza PL EN | |

 

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny (1 września do 30 czerwca)

WTOREK 9.00 – 16.00
ŚRODA 9.00 – 16.00
CZWARTEK 9.00 – 16.00
PIĄTEK 10.00 – 17.00
SOBOTA 11.00 – 18.00
NIEDZIELA 12.00 – 16.00

Навчальний сезон (з 1 вересня по 30 червня)

ВІВТОРОК 9.00 - 16.00
СЕРЕДА 9.00 - 16.00
ЧЕТВЕР 9.00 - 16.00
П'ЯТНИЦЯ 10.00 - 17.00
СУБОТА 11.00 - 18.00
НЕДІЛЯ 12.00 - 16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Deklaracja dostępności aplikacji Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak tekstów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Bartkowiak.
 • E-mail: lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl
 • Telefon: 782170579

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Adres: ul. Wodna 27 – Pałac Górków; 61-781 Poznań
 • E-mail: sekretariat@muzarp.poznan.pl
 • Telefon: 61 852 82 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Muzeum, posiada trzy wejścia. Przed wejściem głównym znajduje się 1 stopień schodowy wyposażony w przycisk do wezwania pomocy przy wjeździe wózkiem. Od strony ulicy Klasztornej (na boku budynku) znajduje się drugie wejście przez bramę dziedzińca. Wejść przez nie można tylko w uzasadnionych przypadkach po uprzednim skontaktowaniu się ze Strażą Muzealną pod numerem telefonu 61 852 82 51. Nie posiada ono żadnych progów (bez ograniczeń architektonicznych) i prowadzi bezpośrednio na dziedziniec budynku, przez który należy przejść lub przejechać aby dotrzeć do kasy biletowej. Nawierzchnia przed wejściami do budynku jest płytą chodnikową. Na budynku znajdują się tabliczki, które mają na celu informowanie osób niepełnosprawnych o wejściu do budynku, posiadają one również napisy w alfabecie Braille`a.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Muzeum posiada pięć kondygnacji (poziom -1,parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. Korytarze prowadzące do miejsc ekspozycji, biblioteki, archiwum, sal projekcyjnych oraz magazynów muzealnych. Budynek wyposażony jest w pięcioprzystankową windę do przewozu osób - winda może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. Do windy można dostać się z poziomu parteru W celu przemieszczenia się na ekspozycje stałe można skorzystać z windy, aby do niej dotrzeć na wózku należy skorzystać ze specjalnego podjazdu na parterze ustawionego na 5 stopniach schodowych prowadzących do poziomu wejścia windy.Podjazd znajduje się tuż obok kasy biletowej.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Muzeum przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wystawy czasowej na parterze można dostać się przez dziedziniec. Progi dziedzińca i wystawy są wyposażone na stałe w specjalne podjazdy.Do szatni na poziomie -1 oraz na inne piętra budynku można dostać się korzystając z windy. Dodatkowo Muzeum posiada także łazik schodowy do transportu wózka inwalidzkiego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku tuż obok biblioteki i kasy biletowej. Muzeum nie posiada systemu radiowęzłów i informacji głosowej - w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek zwiedzający na ekspozycjach może skontaktować się z obecną w każdym z pomieszczeń obsługą wystaw . Budynek posiada pętle indukcyjną wzmacjniającą sygnał naszych audiprzewodników, dostępną w kasie biletowej. Wystawa średniowieczna: Tu Powstała Polska wyposażona jest także w audideskrypcję. W audiprzewodnikach dla dzieci także można wybierać ścieżkę audiodeskrypcyjną w języku polskim i angielskim. Ścieżka ta prowadzi po wybranych zabytkach.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum nie posiada wydzielonej przestrzeni parkingowej. Znajduje się w strefie ruchu okalającej Stary Rynek w Poznaniu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.