Czwartek, 30 maja 2024, Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama PL EN | |

 

Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej

Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej, zwany dawniej Działem Dokumentacji utworzony został w 1983 roku w wyniku przekształcenia Działu Inwentaryzacyjnego i wyodrębnienia samodzielnego stanowiska Głównego Inwentaryzatora Zabytków. Zajmuje się opracowywaniem i inwentaryzacją archiwalnej i bieżącej dokumentacji archeologicznej pochodzącej z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie Poznania i Wielkopolski. W skład działu wchodzą: Archiwum Naukowe, Pracownia Fotograficzna oraz Pracownia Graficzna.

Kierownik działu
dr Maciej Przybył
tel. +618528251 w. 231
e-mail: maciej.przybyl@muzarp.poznan.pl

Archiwum Naukowe
mgr Agata Drejer-Kowalska
tel. +618528251 w.112
e-mail: agata.drejer@muzarp.poznan.pl

Pracownia Fotograficzna
mgr Patrycja Silska
tel. +618528251

patrycja.silska@muzarp.poznan.pl

Pracownia graficzna
Barbara Bednarczyk, Jolenta Kędelska, mgr Joanna Kurkowicz
tel. +618 528251 w.229

 

Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej, zwany dawniej Działem Dokumentacji, utworzony został w 1983 roku w wyniku przekształcenia Działu Inwentaryzacyjnego i wyodrębnienia samodzielnego stanowiska Głównego Inwentaryzatora Zabytków.  Zajmuje się opracowywaniem i inwentaryzacją archiwalnej i bieżącej dokumentacji archeologicznej, pochodzącej z badań wykopaliskowych prowadzonych głównie na terenie Poznania i Wielkopolski.

Najważniejszą jednostką organizacyjną działu jest archiwum naukowe, które gromadzi, zabezpiecza oraz udostępnia do celów badawczych i popularyzatorskich źródła archiwalne związane z merytoryczną działalnością muzeum a także aktywnością poznańskich instytucji muzealnych i towarzystw naukowych, z których się wywodzi. Początki gromadzenia owych archiwaliów sięgają roku 1857, kiedy to w ramach utworzonego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego zorganizowano, pierwszą na terenie Wielkopolski i jedną z pierwszych w Polsce, placówkę muzealną, znaną pod nazwą Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich, przemianowaną następnie na Muzeum Mielżyńskich.

Podstawowy zasób Archiwum Naukowego stanowi dokumentacja z odkryć wykopaliskowych, dokonywanych od połowy XIX wieku na obszarze Wielkopolski, terenach ościennych, a także w różnych innych regionach Polski, w których aktywne było poznańskie muzeum. Dokumentacja ta służy badaczom prahistorii i dziedzin pokrewnych do rozmaitych projektów, opracowań i publikacji, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularyzatorskim. Oprócz archeologów, z zasobów archiwum korzystają historycy, historycy sztuki, architekci oraz spora rzesza regionalistów. Niezwykle wartościową część zbiorów tworzą archiwalia dotyczące dziejów archeologii. Zawierają one m.in. cenne informacje na temat zainteresowań starożytniczych, kolekcjonerstwa oraz początków muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego w Polsce. Osobną grupę źródeł, merytorycznie związaną z archiwaliami do historii archeologii, stanowią zbiory prywatne po wybitnych archeologach, pracownikach poznańskiego muzeum, a także uczonych innych dyscyplin wiedzy, współpracujących z archeologią. Są to tzw. spuścizny, zawierające głównie kartoteki i opracowania naukowe oraz częściowo kopie akt osobowych.  

Działowi Dokumentacji i Informacji Naukowej podlega bezpośrednio pracownia fotograficzna. Do głównych jej zadań należy dokumentowanie działalności Muzeum (zbiory, badania terenowe, wystawy, konferencje i imprezy edukacyjne) oraz gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów fotograficznych. Organizacyjnie połączone jest z nią archiwum fotografii, w którym przechowywane są m.in. negatywy zdjęć, albumy z odbitkami oraz inwentarze i karty katalogowe. Muzealne archiwum fotograficzne szczyci się unikalną w skali kraju bogatą kolekcją negatywów na szkle, dokumentującą początki archeologii na terenie Polski, działalność naukową, edukacyjną i konserwatorską Muzeum Archeologicznego oraz innych instytucji muzealnych i towarzystw kulturalnych Poznania i Wielkopolski.

Ważne miejsce w strukturze Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej zajmuje pracownia dokumentacji graficznej. Do jej podstawowych zadań, niezwykle istotnych w działalności Muzeum, należy wykonywanie dokumentacji rysunkowej zabytków archeologicznych oraz projekty i aranżacja plastyczna organizowanych wystaw, imprez edukacyjnych i konferencji naukowych. W pracowni zatrudnieni są plastycy z wysokimi kwalifikacjami, łączący precyzyjny rysunek techniczny z elementami rysunku artystycznego. W oparciu o nowe możliwości technologii komputerowej wypracowali oni w ostatnich latach nowoczesny model dokumentowania w wersji cyfrowej. W pracowni przygotowywane są też projekty graficzne katalogów, folderów i innych materiałów promocyjnych wystaw. 

 

galeria
galeria
galeria