Bibliografia

[na podstawie: Wanda Tetzlaff, Bibliografia Lecha Krzyżaniaka za lata 1961-2000, Poznań 2001, z uzupełnieniami za lata 2001 – 2005]

1. KRZYŻANIAK L[ech:] Stary Folwark, pow. Nowy Tomyśl. Z Otchłani Wieków, R. 27:1961, s. 233. 

2. KRZYŻANIAK L[ech:] Wilkowo, pow. Szamotuły. Z Otchłani Wieków, R. 27:1961, s. 234. 

1963 

3. KRZYŻANIAK Lech: Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. Śrem. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 14:1963, s.45-111. 

4. KRZYŻANIAK L[ech:] [Rec.:] Janusz Kuczyński, Zygmunt Pyzik, Kielecczyzna w świetle wykopalisk. Przewodnik po wystawie objazdowej, Kielce 1962. Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu, Komisja Obchodu 1000-lecia Państwa Polskiego i Okręgowe Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, 30 s. Z Otchłani Wieków, R. 29:1963, s. 222. 

5. KRZYŻANIAK L[ech:] Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. J. Kostrzewskiego. Z Otchłani Wieków, R. 29:1963, s. 194. 

6. KRZYŻANIAK L[ech:] Kultura grobów podkloszowych. Z Otchłani Wieków, R. 29:1963, s.273. 

7. KRZYŻANIAK L[ech:] [Rec.:] R. W. Kindżałow, Iskusstwo driewniej Ameriki. Moskwa 1962. Izdatielstwo Iskusstwo. 239 s. Z Otchłani Wieków, R. 29:1963, s. 307-309. 

1964 

8. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Tikal. Gwatemala. Z Otchłani Wieków, R. 30:1964, s. 265-268. 

9. KRZYŻANIAK Lech: Wczesnośredniowieczne pochówki z Biernatek w pow. śremskim. Przegląd Archeologiczny, T. 16, R. 38:1963 [druk.:] 1964, s. 173-178. 

10. KRZYŻANIAK Lech: Zespół grobowy z IV okresu epoki brązu ze Zbąszynia w pow. nowotomyskim. Przegląd Archeologiczny, T. 16, R. 38:1963 [druk.:] 1964, s. 135-138. 

1965 

11. KRZYŻANIAK Lech: Cmentarzysko z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w Wichrowicach, pow. Włocławek. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 16:1965, s. 104-125. 

12. KRZYŻANIAK Lech: II Ogólnopolskie Seminarium Afrykanistyczne w Poznaniu. Z Otchłani Wieków, R. 31:1965, s. 206. 

1966 

13. KRZYŻANIAK Lech: Muzeum Koptyjskie w Kairze. Z Otchłani Wieków, R. 32:1966, s. 179-183. 

14. KRZYŻANIAK Lech, MALINOWSKI Andrzej: Groby z okresu późnolateńskiego w Wichrowicach, pow. Włocławek. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 17:1966, s. 284-285. 

1967 

15. KOBUSIEWICZ Michał, KRZYŻANIAK Lech: Materiały do znajomości epoki kamienia z badań powierzchniowych w okolicach Trzciela, pow. Międzyrzecz Wlkp. Materiały Komisji Archeologicznej, Nr 2:1967, s. 5-12. Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, [Nr] 5. 

16. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] James F. Downes, Animal Husbandry in Navajo Society and Culture, University of California. Publications in Anthropology. Vol. 1, University of California Press, Berkeley i Los Angeles 1964, ss. 104, 9 rycin i 1 mapa. Etnografia Polska, [T.] 11:1967, s. 563-565. 

17. KRZYŻANIAK Lech: Kilka uwag o polskich badaniach archeologicznych w Egipcie. Z Otchłani Wieków, R. 33:1967, s. 24-32. 

18. KRZYŻANIAK Lech, MALINOWSKI Andrzej: Grób ze środkowego okresu lateńskiego z Głuchowa, pow. Kościan. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 18:1967, s. 92-94. 

1968 

19. KRZYŻANIAK Lech: Neolithic Sites at Old Dongola (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 19:1968, s. 1-5. 

20. KRZYŻANIAK Lech: Tenochtitlan w świetle niektórych dokumentów z epoki podboju. Etnografia Polska, [T.] 12:1968, s. 396-413. 

1969 

21. KRZYŻANIAK Lech: Cypr Starożytny [folder wystawy]. Poznań 1969. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

1971 

22. KRZYŻANIAK Lech: Człowiek w sztuce greckiej [folder wystawy]. Poznań 1971. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

23. KRZYŻANIAK Lech: Ze studiów nad kulturą pomorską w Wielkopolsce. W: Materiały do prahistorii ziem polskich, Cz. 4, Z. 1. Red. Zdzisław Rajewski. Warszawa 1971, s. 195-239. Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk 

1972 

24. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Kadero (Sudan). Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 102:1972, s. 92-93. 

25. KRZYŻANIAK Lech: Niektóre aspekty badań nad kulturą pomorską w Wielkopolsce. W: Problemy badań archeologicznych Polski północno-zachodniej. Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej z okazji 50-lecia Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UAM, Poznań, 20-21 listopada 1969 roku. Red. Jan Żak. Poznań 1972, s. 127-136. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filozoficzno-Historyczny. Seria Archeologiczna Nr 5. 

26. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] T. Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej. 249 stron, 188 rycin w tekście oraz 30 map w załączniku. Wydane przez Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 21:1970 [druk.:] 1972, s. 294-296. 

27. KRZYŻANIAK Lech : Wystawa pt. „Człowiek w sztuce greckiej”. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 22:1971 [druk.:] 1972, s. 249-251. 

1973 

28. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (Sudan). W: Informator archeologiczny: badania rok 1972. Red. Marek Konopka. Warszawa 1973, s. 296-297. Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne. 

29. KRZYŻANIAK Lech: Na tropach krainy Yam. Tydzień. Magazyn Ilustrowany, Nr 10:1973, s. 3-5. 

30. KRZYŻANIAK Lech: Prehistoric Settlement at Old Dongola. W: Jakobielski Stefan, Krzyżaniak Lech: Polish Excavations at Old Dongola, Third Season, December 1966 – February 1967. Kush. Journal of the Sudan Antiquities Service, Vol. 15:1967-1968 [druk.:] 1973, s. 143-151. 

31. KRZYŻANIAK Lech: Stanowisko w Kadero. Problemy. Miesięcznik popularnonaukowy, Nr 12(333) : 1973, s. 39. 

1974 

32. KRZYŻANIAK Lech: Drugi sezon badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów, [Nr] 110:1974, s. 98-99. 

33. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Encyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka, Ameryka. Red. Anna Gogut, Grażyna Hartwig, Andrzej Dulewicz. Warszawa 1974, s. 241. 

34. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (Sudan). W: Informator archeologiczny: badania rok 1973. Red. Marek Konopka. Warszawa 1974, s. 302-303. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków i Zarząd Muzeów. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

35. KRZYŻANIAK Lech : Neolit w Kadero. Z Otchłani Wieków, R. 40:1974, s. 3, 9-12. 

36. KRZYŻANIAK Lech : Pierwsza kampania badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 24:1973 [druk.:] 1974, s. 217-223. 

37. [KRZYŻANIAK Lech:] Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 5:1974, s. 30-32. 

38. KRZYŻANIAK Lech: (Comments) Robert J. Sharer, The Prehistory of the Southeastern Maya Periphery. Current Anthropology, Vol. 15:1974, No. 2, s. 180-181. 

39. KRZYŻANIAK Lech: Skarby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pokaz najcenniejszych zabytków [składanka wystawy]. [Poznań] 1974. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

40. KRZYŻANIAK Lech: Żołnierze i archeolodzy. Tydzień. Magazyn Ilustrowany, Nr 44(59):1974, s. 4-5. 

1975 

41. KOBUSIEWICZ Mich ał, KRZYŻANIAK Lech: New prehistoric materials from the region of Old Dongola (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 25:1974 [druk.:] 1975, s. 178-186. 

42. [KRZYŻANIAK Lech:] IV kampania wykopaliskowa w Kadero – Sudan. Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 118:1975, s. 79-80. 

43. KRZYŻANIAK Lech: Druga i trzecia kampania badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 25:1974 [druk.:] 1975, s. 187-195. 

44. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (first season, 1972). Études et Travaux, [T.] 8:1975, s. 361-366. 

45. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (Sudan). W: Informator archeologiczny: badania rok 1974. Red. Marek Konopka. Warszawa 1975, s. 303-304. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

46. KRZYŻANIAK Lech: Ogólne tendencje rozwojowe społeczeństw nad Nilem w okresie poprzedzającym uprawę roślin i chów zwierząt. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 25:1974 [druk.:] 1975, s. 196-204. 

47. KRZYŻANIAK Lech: Pierścień króla Arnekhamani. Tydzień. Magazyn Ilustrowany, Nr 46(113):1975, s. 16. 

48. KRZYŻANIAK Lech: Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 7:1975, s. 45-46. 

1976 

49. KRZYŻANIAK Lech: Badania archeologiczne w Kadero (Sudan), (Referat wygłoszony 26 X 1974 r.). Sprawozdania [Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk] Nr 92 za 1974r. Wydział Historii i Nauk Społecznych, 1976, s. 10-11. 

50. KRZYŻANIAK Lech: Domestic Animals from Kadero (Sudan) and the Beginnings of the Food Producing Economy on the Upper (Main) Nile. W: Résumés des communications. Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, IX e Congres, Nice, 13-18 septembre 1976. Nice 1976, s. 302. 

51. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (second-third season, 1973-1973/1974). Études et Travaux, [T.] 9:1976, s. 283-287. 

52. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (Sudan). W: Informator archeologiczny: badania rok 1975. Red. Marek Konopka. Warszawa 1976, s. 317-318. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

53. KRZYŻANIAK Lech: (Comments) Karl L. Hutterer, An Evolutionary Approach to the Southeast Asian Cultural Sequence. Current Anthropology, Vol. 17:1976, No. 2, s. 234. 

54. KRZYŻANIAK Lech: Nowe odkrycia w Kadero (Sudan). Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 119:1976, s. 95-96. 

55. KRZYŻANIAK L[ech:] [Polish Excavations at Kadero]. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 9:1976, s. 41. 

56. KRZYŻANIAK Lech: Remarks on Convergencies in Ancient Settlement Forms on the Upper (Main) Nile and in Meso-America. Ethnologia Polona, Vol. 2:1976, s. 115-118. 

57. KRZYŻANIAK Lech : The Archaeological Site of Kadero, Sudan. Current Anthropology, Vol. 17:1976, No. 4, s. 762. 

58. KRZYŻANIAK L[ech:] The Main Trends in the Socio-Economic Development of the Predynastic Societies. W: Abstracts of Papers. First International Congress of Egyptology, Cairo October 2-10, 1976. München 1976, s. 68-69. 

1977 

59. KRZYŻANIAK Lech: Early Farming Cultures on the Lower Nile. The Predynastic Period in Egypt. Red. K[azimierz] Michałowski. Varsovie 1977, 169 s. Travaux du Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences, T. 21. 

60. KRZYŻANIAK Lech: (Comments) Michael B. Schiffer and John H. House, Cultural Resource Management and Archaeological Research: The Cache Project. Current Anthropology, Vol. 18:1977, No. 1, s. 57-58. 

61. KRZYŻANIAK Lech: New archaeozoological studies on animal remains from the Neolithic Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 11:1977, s.56. 

62. KRZYŻANIAK L[ech:] VIII Kongres Prahistorii Afryki w Nairobi (Kenia). Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 126:1977, s. 42-43. 

63. KRZYŻANIAK [Lech:] Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 10:1977, s. 45-46. 

64. KRZYŻANIAK Lech: Szósta kampania badań wykopaliskowych w Kadero, w Sudanie. Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, Nr 125:1977, s.19. 

65. KRZYŻANIAK Lech: (Comments) William Meacham, Continuity and Local Evolution in the Neolithic of South China: A Non-Nuclear Approach. Current Anthropology, Vol. 18:1977, No. 3, s.433-434. 

1978 

66. DZIERŻYKRAY-ROGALSKI Tadeusz, KRZYŻANIAK Lech: More on the Kadero Neolithic Human Remains. Current Anthropology, Vol. 19:1978, No. 3, s. 634-636. 

67. [KRZYŻANIAK Lech:] Badania wykopaliskowe w Kadero, w Sudanie. Materiały Informacyjne. Polska Akademia Nauk, [Nr] 4:1978, s. 512-515. 

68. KRZYŻANIAK Lech: Dorobek Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w zakresie współpracy z zagranicą. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 27:1976 [druk.:] 1978, s. 86-90. 

69. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Informator archeologiczny: badania rok 1977. Red. Marek Konopka. Warszawa 1978, s. 301. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

70. KRZYŻANIAK L[ech:] New Data Concerning the Cultural Status of the Valley of the Upper (main) Nile in Pre-Meroitic Times. W: Études Nubiennes. Colloque de Chantilly, 2-6 Juillet 1975. s. 165-174. Institut Français d Archéologie Orientale du Caire. Bibliotheque d Étude, T. 77. 1978. 

71. KRZYŻANIAK Lech: New Light on Early Food-Production in the Central Sudan. Journal of African History, Vol. 19:1978, No. 2, s. 159-172. 

72. KRZYŻANIAK Lech: VIII Panafrykański Kongres Prahistorii i Studiów Czwartorzędowych (Nairobi, 4-11 IX 1977 r.). Nauka Polska, R. 26:1978, Nr 5(155), s. 97-99. 

73. LIPIŃSKA Jadwiga, KRZYŻANIAK Lech: III Międzynarodowe Sympozjum Nubiologiczne (Cambridge, 3-8 VII 1978 r.). Nauka Polska, R. 26:1978, Nr 11-12 (161-162), s. 131-132. 

1979 

74. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Kadero, w Sudanie (Czwarta, piąta i szósta kampania). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 28:1977 [druk.:] 1979, s. 63-71. 

75. KRZYŻANIAK L[ech:] Earliest domestic fauna in the Nilotic savanna. W: Archaeozoology, Vol. 1. Proceedings of the IIIrd International Archaeozoological Conference held 23-26th April 1978 at the Agricultural Academy Szczecin – Poland. Edit. Marian Kubasiewicz. Szczecin 1979, s. 218-226. Agricultural Academy Szczecin. 

76. KRZYŻANIAK Lech: Kadero (fourth-sixth season, 1975-1976). Études et Travaux, [T.] 11:1979, s. 245-252. 

77. KRZYŻANIAK Lech: [Abstrakt] Krzyżaniak Lech: Early Farming Cultures on the Lower Nile. The Predynastic Period in Egypt. Warsaw 1977, 169 pp., maps, figs, plates. Travaux du Centre d’Archéologie Mediterranéenne de l’Academie Polonaise des Sciences. Vol. 21. W: Polish Archaeological Abstracts, Vol. 9. Red. Aleksander Dymaczewski. Wrocław – Warszawa – Kraków – – Gdańsk 1979, 9:72. Polish Academy of Sciences Institute of the History of Material Culture.

 78. KRZYŻANIAK Lech: Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 15:1979, s. 67-69. 

79. KRZYŻANIAK Lech: Trends in the Socio-economic Development of Egyptian Predynastic Societies. W: First International Congress of Egyptology. Cairo October 2-10, 1976. Acts. Edit. Walter F. Reineke. Berlin 1979, s. 407-412. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, [Bd.] 14. 

1980 

80. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Kadero (Sudan). W: Epoka kamienia nad Nilem. Przewodnik po wystawie. Red. Włodzimierz Błaszczyk. Poznań 1980, s. 15-18, 24-28. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

 81. KRZYŻANIAK Lech: Badania wykopaliskowe w Minshat Abu Omar (Egipt). W: Epoka kamienia nad Nilem. Przewodnik po wystawie. Red. Włodzimierz Błaszczyk. Poznań 1980 s. 19-21, 29-31. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

82. KRZYŻANIAK Lech: Egipt przed piramidami. Red. Lucyna Zbucka. Warszawa 1980, 327 s. Biblioteka Problemów, T. 269. 

83. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Informator archeologiczny: badania rok 1979. Red. Marek Konopka. Warszawa 1980, s. 293-294. Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ośrodek Dokumentacji Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

84. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar. Północnowschodnia Delta. W: Informator archeologiczny: badania rok 1979. Red. Marek Konopka. Warszawa 1980, s. 282-284. Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ośrodek Dokumentacji Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

85. KRZYŻANIAK Lech: Polish Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 17:1980, s. 63-64. 

86. KRZYŻANIAK Lech: Siódma kampania badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 29:1978 [druk.:] 1980, s. 65-68. 

87. KRZYŻANIAK Lech: Some Problems of Current Research on Predynastic Egypt. L’Egypte avant l’histoire, Bulletin No. 1, Janvier 1980, s. 24-34. Association Internationale pour L’Etude de la Preistoire Egyptienne. 

88. KRZYŻANIAK Lech: The origin of pastoral adaptation in the Nilotic savanna. W: Proceedings of the 8th Panafrican Congress of Prehistory and Quaternary Studies Nairobi, 5 to 10 September 1977. Edit. Richard E. Leakey, Bethwell A. Ogot. Nairobi 1980, s. 265-267. The International Louis Leakey Memorial Institute for African Prehistory. 

89. KRZYŻANIAK Lech: Wstęp. W: Epoka kamienia nad Nilem. Przewodnik po wystawie. Red. Włodzimierz Błaszczyk. Poznań 1980, s. 7-9. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 

1981

90. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Bolesław Ginter, Janusz K. Kozłowski and Barbara Drobniewicz, with an appendix by Wiesław Heflik: Silexindustrien von El Târif. Ein Beitrag zur Entwicklung der prädynastischen Kulturen in Oberägypten. Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo, Archäologische Veröffentlichungen, 26. Mainz am Rhein: Verlag Phillip von Zabern, 1979. 78 pages and 88 plates. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 30:1979 [druk.:] 1981, s. 106-107. 

91. KRZYŻANIAK Lech: Geneza i wczesna faza rozwoju kultur o gospodarce wytwórczej w Afryce północno-wschodniej (Dymaczewo k. Poznania, 9-13 IX 1980 r.). Nauka Polska, R. 29:1981, Nr 5-6 (191-192), s. 149-151. 

92. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Informator archeologiczny: badania rok 1980. Red. Marek Konopka. Warszawa 1981, s. 285-286. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

93. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar. Północnowschodnia Delta. W: Informator archeologiczny: badania rok 1980. Red. Marek Konopka. Warszawa 1981, s. 281-282. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

94. KRZYŻANIAK Lech: Origin and Early Development of Food-producing Cultures in Northeastern Africa. Current Anthropology, Vol. 22:1981, No. 6, s. 693-694. 

95. KRZYŻANIAK Lech: Ósma kampania badań wykopaliskowych w Kadero (Sudan). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 30:1979 [druk.:] 1981, s. 84-87. 

96. KRZYŻANIAK Lech: Profesor dr Kazimierz Michałowski (1901-1981). Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 30:1979 [druk.:] 1981, s. 110-112. 

97. KRZYŻANIAK Lech: Tassili-n-Ajjer. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 18:1981, s. 5. 

98. KRZYŻANIAK Lech : Tassili-n-Ajjer (środkowa Sahara). W: Informator archeologiczny: badania rok 1980. Red. Marek Konopka. Warszawa 1981, s. 271. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

99. L[ech] K[RZYŻANIAK:] Kadero. W: Michel Brézillon: Encyklopedia kultur pradziejowych. Warszawa 1981, s. 91. 

1982 

100. KRZYŻANIAK Lech: Delta. Okolice Minshat Abu Omar. W: Informator archeologiczny: badania rok 1981. Red. Marek Konopka. Warszawa 1982, s. 287-288. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

101. KRZYŻANIAK Lech: Earliest Food-Production in Southern Nubia: New Evidence on its Origin and Character. W: Nubian Studies. Proceedings of the Symposium for Nubian Studies. Selwyn College, Cambridge, 1978. Edit. J. M.. Plumley. Warminster 1982, s. 151-154. International Society for Nubian Studies. 

102. KRZYŻANIAK Lech: Radiocarbon measurements for the Neolithic settlement at Kadero (central Sudan). Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 21:1982, s. 38. 

103. KRZYŻANIAK Lech: Sefar. W: Informator archeologiczny: badania rok 1981. Red. Marek Konopka. Warszawa 1982, s. 283. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

104. KRZYŻANIAK Lech: Sefar. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 21:1982, s.1. 

105. K[RZYŻANIAK] L[ech:] Polscy muzeologowie w Egipcie. Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, [Nr] 146:1982, s. 55. 

1983 

106. KRZYŻANIAK Lech: Delta. W: Informator archeologiczny: badania rok 1982. Red. Marek Konopka. Warszawa 1983, s. 318. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

107. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: Informator archeologiczny: badania rok 1982. Red. Marek Konopka. Warszawa 1983, s. 323-324. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

108. KRZYŻANIAK Lech: Les débuts de la domestication des plantes et des animaux dans les pays du Nil. Bulletin de la Société Française d’Égyptologie, [Nr] 96:1983, s. 4-13. 

109. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar. W: Informator archeologiczny: badania rok 1982. Red. Marek Konopka. Warszawa 1983, s. 319-320. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

110. KRZYŻANIAK Lech: Ninth Season of Polish Excavations at Kadero, Sudan. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 22:1983, s. 25. 

111. KRZYŻANIAK Lech: Polish Research on the Predynastic/Neolithic Development on the Nile. Africana Bulletin, [Nr] 31:1982 [druk.:] 1983, s. 93-96. 

112. KRZYŻANIAK Lech: W 60-lecie urodzin profesora dr. hab. Jana Żaka. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 32:1981 [druk.:] 1983, s.1-3. 

1984 

113. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Michael Atzler, Untersuchungen zur Herausbildung von Herrschaftsformen in Ägypten. Hildesheim, Pelizaeus-Museum and Gerstenberg Verlag, 1981 (24 cm., XXXIV + 264 pp.). Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 16. ISBN 3-8067-8062-5. W: Bibliotheca Orientalis, Jaargang 41:1984, No. 3-4, s. 356-361. 

114. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (północno-wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1983. Red. Marek Konopka. Warszawa 1984, s. 248. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

115. KRZYŻANIAK Lech: The Neolithic habitation at Kadero (Central Sudan). W: Origin and Early Development of Food-Producing Cultures in North-Eastern Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1984, s. 309-315. Polish Academy of Sciences Poznań Branch, Poznań Archaeological Museum. 

116. KRZYŻANIAK Lech, KOBUSIEWICZ Michał: From the Organizers and Editors. W: Origin and Early Development of Food-Producing Cultures in North-Eastern Africa. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1984, s. 11-12. Polish Academy of Sciences Poznań Branch, Poznań Archaeological Museum. 

1985 

117. KRZYŻANIAK Lech: Błękitny Nil. W: Informator archeologiczny: badania rok 1984. Red. Marek Konopka. Warszawa 1985, s. 200. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

118. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Juan J. Castillos, A Reappraisal of the Published Evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic Cemeteries. Toronto, Benben Publications, 1982 (28 cm., VI + 178 pages and 13 Tables). ISBN 0-920808-02-X. W: Bibliotheca Orientalis, Jaargang 42:1985, No. 5/6, s. 610-612. 

119. KRZYŻANIAK Lech: Kom el-Hisn (zachodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1984. Red. Marek Konopka. Warszawa 1985, s. 199.Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

120. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1984. Red. Marek Konopka. Warszawa 1985, s. 199.Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

121. KRZYŻANIAK L[ech:] Remarks on the predynastic ecology and economy in the eastern Nile Delta. W: Fourth International Congress of Egyptology. Munich 26 August – 1 September 1985. Abstracts of Papers. Herausgegeben von Sylvia Schoske. Munich 1985, s. 118. International Association of Egyptologists.

 122. KRZYŻANIAK Lech: Schyłek pradziejów w basenie Nilu i na Saharze (Dymaczewo k. Poznania, 11-15 IX 1984 r.). Nauka Polska, R. 33:1985, Nr 6 (223), s. 185-187. 

123. KRZYŻANIAK Lech: [W setną rocznicę urodzin profesora dr. Józefa Kostrzewskiego założyciela i długoletniego redaktora „Fontes Archaeologici Posnanienses”]. Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 34:1982-1985 [druk.:] 1985, 3 s. nlb. 

1986 

124. KRZYŻANIAK Lech: Excavations at Kadero (Khartoum Province) 1972-1982: the Neolithic, Meroitic and Medieval remains. W: Sixth International Conference for Nubian Studies. Abstracts of Communications. Edit. Rita Dehlin, Tomas Hägg. Bergen 1986, s. 76-77. Klassisk Institutt Universitetet i Bergen. 

125. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. W: 50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie. Red. Zsolt Kiss. Warszawa 1986, s. 97-100. Uniwersytet Warszawski Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego. 

126. KRZYŻANIAK Lech: Late Prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Current Anthropology, Vol. 27:1986, No. 2, s. 191. 

127. KRZYŻANIAK Lech: Recent results of excavations on the Neolithic settlement at Kadero (Central Sudan). W: Nubische Studien. Tagungsakten der 5. Internationalen Konferenz der International Society for Nubian Studies. Heidelberg, 22.-25. September 1982. Herausgegeben von Martin Krause. Mainz am Rhein 1986, s. 123-125. 

1987 

128. KRZYŻANIAK Lech: Dakhleh Oasis Project: Interim Report on the First Season of the Recording of Petroglyphs, January/February 1988. The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, Vol. 17:1987, No. 4 [b.d.w], s. 182-191. 

129. KRZYŻANIAK Lech: Oaza Dachla. Pustynia Zachodnia. W: Informator archeologiczny: badania rok 1985. Red. Marek Konopka. Warszawa 1986 [druk.:] 1987, s. 209-210. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

130. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] The Predynastic of Hierakonpolis – An Interim Report. By Michael A. Hoffman et al. Egyptian Studies Association, Publication no. 1. Cairo University Herbarium and the Department of Sociology and Anthropology. Macomb: Western Illinois University, 1982. Pp. 154, illustrations. Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 24:1987, s. 143-144. 

131. KRZYŻANIAK Lech, KROEPER Karla: Dakhleh Oasis Project: Report on the Reconnaissance Season of the Recording of Petroglyphs, December 1985. The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, Vol. 15:1985, No. 4 [druk.:] 1987, s. 138-139. 

1988 

132. KRZYŻANIAK Lech: Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 30:1988, s. 34. 

133. KRZYŻANIAK Lech: Kom el-Hisn (Zachodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1986. Red. Marek Konopka. Warszawa 1987 [druk.:] 1988, s. 247. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. 

134. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (Wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1986. Red. Marek Konopka. Warszawa 1987 [druk.:] 1988, s. 249-250. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.

 135. KRZYŻANIAK Lech: Research on the location of the predynastic settlement at Minshat Abu Omar (Eastern Nile Delta). W: Fifth International Congress of Egyptology, October 29 – November 3, Cairo 1988. Abstracts of Papers. [Cairo 1988], s. 162. International Association of Egyptologists. 

136. KRZYŻANIAK Lech: Słowo wstępne. W: Cypryjskie starożytności. Wystawa kolekcji ze zbiorów Museum für Deutsche Geschichte w Berlinie – stolicy NRD i Muzeum Narodowego w Warszawie. Red. Witold Dobrowolski. Poznań 1988, s. 3. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

 137. KRZYŻANIAK Lech: [Rec.:] Winifred Needler, Predynastic and Archaic Egypt in The Brooklyn Museum. (With a reexamination of Henry de Morgan’s excavations based on the material in The Brooklyn Museum initially studied by Walter Federn and a special zoological contribution on the ivory-handled knife from Abu Zaidan by C.S. Churcher). Brooklyn, The Brooklyn Museum, 1984 (28 cm., 430 pages) = Wilbour Monographs (IX). ISBN 0-87273-099-9. W: Bibliotheca Orientalis, Jaargang 45:1988, No. 3/4, s. 333-336. 

1989 

138. KRZYŻANIAK Lech: Eleventh Season of Excavations at Kadero. Nyame Akuma. A Newsletter of African Archaeology, Nr 32:1989, s. 34-35. 

139. KRZYŻANIAK Lech: Kadero. Prowincja Chartum. W: Informator archeologiczny: badania rok 1987. Red. Marek Konopka. Warszawa 1988 [druk.:] 1989, s. 256. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. 

140. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1987. Red. Marek Konopka. Warszawa 1988 [druk.:] 1989, s. 252. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. 

141. KRZYŻANIAK Lech: Minshat Abu Omar (wschodnia Delta). W: Informator archeologiczny: badania rok 1987. Red. Marek Konopka. Warszawa 1988 [druk.:] 1989, s. 253. Ministerstwo Kultury i Sztuki Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków. 

142. KRZYŻANIAK Lech: Recent archaeological evidence on the earliest settlement in the eastern Nile Delta. W: Late prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1989, s. 267-285. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 2. 

143. KRZYŻANIAK Lech: Some remarks on the predynastic ecology and subsistence economy in the Eastern Nile Delta. W: Akten des Vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses, München 1985. Bd. 2. Herausgegeben von Sylvia Schoske. Hamburg 1989, s. 333-338. Studien zur Altägyptischen Kultur, Beihefte, Bd. 2. 

144. KRZYŻANIAK Lech, KOBUSIEWICZ Michał: From the Organizers and Editors. W: Late prehistory of the Nile Basin and the Sahara. Edit. Lech Krzyżaniak, Michał Kobusiewicz. Poznań 1989, s. 9-10. Poznań Archaeological Museum. Studies in African Archaeology, Vol. 2. 

1990 

145. KRZYŻANIAK Lech: Eleventh season of excavations at Kadero (Sudan). W: Polish archaeology in the Mediterranean 1988-1989. Edit. Rafał Koliński. Warsaw 1990, s. 26-28. Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw. 

146. KRZYŻANIAK Lech: Jedenasty sezon wykopaliskowy w Kadero (Sudan). W: Raporty wykopaliskowe I, 1988-1989. Red. Rafał Koliński. Warszawa 1990, s. 73-74. Uniwersytet Warszawski Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Prof. Kazimierza Michałowskiego. 

147. KRZYŻANIAK Lech: Kadero 1978. Études et Travaux, [T.] 14:1990, s. 409-412. 

148. KRZYŻANIAK Lech: Main aspects of the later prehistoric development in the Sudan as seen from the point of view of the research on the Neolithic. W: Seventh International Conference for Nubian Studies. Pre-publication of main papers. Edit. Ch. Bonnet. Geneva 1990, s. nlb. 399-416. University of Geneva.