Niedziela, 14 kwietnia 2024, Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana PL EN | |

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO

W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

 

Informujemy, że w dniu  20 lutego 2024 r. upłynął termin składania dokumentów na stanowisko asystenta muzealnego w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. W trakcie naboru wpłynęło 8 ofert, z czego trzy oferty, spełniły wymagania formalne. Z zakwalifikowanymi osobami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, o terminie których będziemy informować indywidualnie. Wszystkim kandydatom, którzy odpowiedzili na naszą ofertę, serdecznie dziękujemy.

 

 

Archiwalna treść zaproszenia:

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

PLIK PDF OFERTY

 1. Podstawowe dane o zatrudnieniu
 1. Miejsce pracy: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań.
 2. Stanowisko: asystent muzealny w Dziale Archeologii Pozaeuropejskiej.
 3. Podstawowy zakres obowiązków:
 • odpowiedzialność merytoryczna i materialna za zbiory muzealiów archeologicznych pochodzących z północno-wschodniej Afryki
 • dbałość o dobry stan muzealiów
 • porządkowanie i opracowywanie muzealiów w zakresie wykonywania kart katalogowych oraz dokumentacji związanej z ich stanem zachowania oraz ruchem muzealiów
 • opracowywanie naukowe powierzonych zbiorów oraz ich publikowanie
 • udostępnianie muzealiów do opracowań naukowych
 • opieka nad wystawą stałą pt. „Archeologia Sudanu”
 • udział w organizacji wystaw oraz wydarzeń o charakterze edukacyjnym
 • współpraca z innymi działami Muzeum
 1. Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
 1. Niezbędne:
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu archeologii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość problematyki archeologii północno-wschodniej Afryki, z uwzględnieniem pradziejów Sudanu
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia terenowych badań archeologicznych
 1. Dodatkowe wymagania:
 • doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów archeologicznych oraz przygotowywania publikacji naukowych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności organizacyjne
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz organizacji i uczestnictwa w projektach badawczych
 • gotowość do współpracy z instytucjami i ekspedycjami działającymi na terenie Afryki północno-wschodniej
 1. Warunki pracy
  • wymiar czasu pracy: pełen etat
  • możliwość zatrudnienia: od 2 kwietnia 2024 r.
  • czas zatrudnienia: okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 2. Oferujemy
  • stabilne zatrudnienie
  • ciekawą pracę w Samorządowej Instytucji Kultury Województwa Wielkopolskiego
  • możliwości rozwoju zawodowego
  • nowe doświadczenia i wyzwania
  • wynagrodzenie zgodne z wewnętrznym regulaminem wynagradzania
  • pakiet świadczeń socjalnych

·         miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 2. Wymagane dokumenty:
 • CV ze wskazaniem danych kontaktowych (nr telefonu lub adres mail)
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
  1. Dodatkowe dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie kandydata/kandydatki
 1. Dalsze informacje na temat składania dokumentów aplikacyjnych:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać mailowo na adres: sekretariat@muzarp.poznan.pl lub złożyć w formie papierowej w zaklejonej kopercie w sekretariacie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, w terminie do dnia  20 lutego 2024 r. włącznie. W temacie maila lub w opisie na kopercie należy wpisać: Nabór na stanowisko asystent muzealny w Dziale Archeologii Pozaeuropejskiej. Brak wymaganych dokumentów będzie podstawą do odrzucenia przez komisję oferty, na etapie oceny formalnej.
  2. Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.
  3. Do aplikacji należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ze zm.  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w  załączonych dokumentach do aplikacji.

 1. Aplikacje bez tej klauzuli będą odrzucone na etapie oceny formalnej.
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie naboru jest p. Ewa Sas,                                                                             e-mail: ewa.sas@muzarp.poznan.pl, tel. 61 628 55 21.
 3. Informacja dotycząca  przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji: https://nowa.muzarp.poznan.pl (zakładka Ochrona Danych Zasobowych)