Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

Brzostowicz Michał

Tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Michał Brzostowicz

Pełniona funkcja: zastępca dyrektora

e-mail: michal.brzostowicz@muzarp.poznan.pl

Tel. +48 61 628 55 15

Tel. komórkowy: +48 502 481 401

Kompetencje/zakres obowiązków: nadzoruje działalność merytoryczną Muzeum w zakresie inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, wystaw i edukacji, organizacji badań terenowych, konferencji i wykładów naukowych

Kwalifikacje: ukończył archeologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1985 roku. W 1999 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Menedżer Kultury. Zajmuje się problematyką archeologii wczesnego średniowiecza oraz popularyzacją nauki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych, prowadził badania terenowe (wykopaliskowe, powierzchniowe i nadzory archeologiczne) w Wielkopolsce i na Pomorzu, jest również pomysłodawcą i współorganizatorem festiwali kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie nad Wartą.

ważniejsza bibliografia:

„Elementy kultur okresu rzymskiego w zespołach wczesnośredniowiecznych północno-zachodniej Polski”, Slavia Antiqua, t. 34, 1994, s. 43-76.

„Z badań nad ceramiką wczesnośredniowieczną z Bruszczewa, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie”, [w:] H. Kóčka-Krenz, W. Łosiński (red.), „Kraje słowiańskie w wiekach średnich”, Poznań 1998, s. 409-418.

„Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu”,Prace Komisji Archeologicznej PTPN, t. 22; Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 10; Poznań 2002.

„Bruszczewo i Spławie – dwa przykłady grodów plemiennych z południowej Wielkopolski”, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6, 2003, s. 15-31.

„Zmierzch kultury plemiennej w Wielkopolsce w okresie funkcjonowania państwa wczesnopiastowskiego”, [w:] M. Dulinicz (red.), „Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu”, Warszawa-Lublin 2003, s. 381-391.

red., „Archeologia powiatu wrzesińskiego”,Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, t. 3, Poznań-Września 2003.

„Pamiątki przeszłości w kulturze mieszkańców Polski średniowiecznej”, [w:] S. Moździoch (red.), „Wędrówka rzeczy i idei w średniowieczu”, Spotkania Bytomskie, t. 5, Wrocław 2004, s. 199-216.

„ „Ciało” wczesnego średniowiecza. Kilka refleksji o ceramice i garncarstwie Słowian”, [w:] M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), „Świat Słowian wczesnego średniowiecza”, Wrocław 2006, s. 407-420.

„Tradycja i nowy porządek. Mieszkańcy Wielkopolski w obliczu przemian zachodzących w X-XIII wieku”, [w:] S. Moździoch (red.), „Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją”, Spotkania Bytomskie, t. 6, Wrocław 2009, s. 23-50.

„Od starożytności do średniowiecza. Wielkopolska na drogach rozwoju kulturowego między schyłkiem IV wieku a pierwszą połową X wieku”, [w:] M. Rębkowski, S. Rosik red., „Populiterraemarisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza”, Wrocław 2011, s. 19-39.