Czwartek, 24 stycznia 2019, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy PL EN | |

Kaczmarek Jarmila

tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Jarmila Kaczmarek

pełniona funkcja: starszy kustosz

dział: Dział Archeologii Historycznej Miasta Poznania

e-mail: jarmilak@man.poznan.pl 

tel. +48 61 628 55 35

kompetencje/zakres obowiązków: kierownik działu

kwalifikacje: W 1977 r. ukończyła studia archeologiczne w Instytucie Prahistorii UAM. W 1996 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Organizacja badań archeologicznych i ochrony zabytków w Poznaniu” (1720-1958). Była wieloletnim pracownikiem Archiwum Naukowego. Zajmowała się projektami unowocześnienia archiwum i ich realizacją. Interesuje się średniowieczem (głównie najstarsza ceramika budowlana, przemiany osadnicze), metodami opracowania wyników badań archeologicznych miast zabytkowych oraz historią archeologii wielkopolskiej. Brała udział w pracach: Zespołu do Badań Historii Szkła (od 1981 r.), programie AREA w ramach programu Wspólnot Europejskich “Culture 2000″ (lata 2000 – 2004), Zespołu do Badań Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (od 2000 r.), w programie KBN “Polska na przełomie tysiącleci” (lata 2002-2003). Uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych 8 stanowisk archeologicznych, około 40 obszarów Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz weryfikacji stanowisk na terenie Poznania. Udział w kilkunastu sesjach i konferencjach z referatami, z których większość opublikowano. Brała udział w organizacji wystaw i redakcji kilku książek.

ważniejsza bibliografia:

1983 Wielkopolska i Ruś. Kontakty w epoce Piastów, Poznań

1983 Romańskie płytki posadzkowe z Trzemeszna, woj. Bydgoszcz, Fontes Archaeologice Posnanienses XXXII, 83-87

1990 Charakterystyka ceramiki budowlanej ze Strzelna, stanowisko 1, w: Z badań nad średniowieczną architekturą Kujaw i Wielkopolski Wschodniej, BMiOZ – B, t. LXXXVI, 89-98

1995 Ceramika budowlana ze stanowiska nr 3 w Łeknie, Studia i materiały do dziejów Pałuk II, Poznań 1995, 227-247

1996 Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-1958), Poznań

1997 Early mediaeval glazed Pottery of Great Poland: Import or Local Product?, w: red. A. Buko, W. Pela, Imported and Locally Produced Pottery: Methods of Identyfication and Analysis, Warszawa, 63-71.

1997 W kręgu Wilhelma Schwartza ( czyli sami swoi), w: Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, Łódź, 87-97

1998 Wczesnośredniowieczne przedmioty szkliwione związane z magią z Kruszwicy. w: Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań, 549-560

1998 Nieznana korespondencja Wilhelma Schwartza w sprawie Ostrowa Lednickiego, Studia Lednickie V, 327-341

1998 O prostowaniu wizji dziejów archeologii poznańskiej, Przegląd Archeologiczny 46, 155-164

1998 Problematyka badań archeologicznych na terenie aglomeracji poznańskiej, w: red. H. Kócka-Krenz, Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Poznań, 79-89

2002 Z prehistorii Górczyna, Kronika miasta Poznania 2002/1, 7-23

2002 Archeologiczne skarby Głównej i Zawad, Kronika miasta Poznania 2002/1, 7-20

2004 Początki architektury sakralnej w Kruszwicy, w: red. T. Janiak, D. Stryniak, Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materiały z sesji naukowej. Gniezno, 20-21 listopada 2003 roku, Gniezno, 311-332

2004 Archaeology in the dispute over the national character of Great Poland (Wielkopolska) region in the 19th and early 20th century, Archaeologia Polona 42:2004, 129-154

2005 Między grodem a miastem. Przemiany osadnicze na terenie aglomeracji poznańskiej w X-XIII wieku, w: red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Poznań, 43-58

2007 Przygoda młodego Konrada w Osieku, w: red. M. Blombergowa, A. Andrzejewski, Konrad Jażdżewski (1908-1985), archeolog, nauczyciel, muzealni,, Łódź, 127-130

2007 Historia Muzeum, w: red. M. Przybył, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Historia i współczesność, Poznań, 9-20

2008 Archeologia miasta Poznania, t. I. Archeologia miasta Poznania. Stan badań i materiały, cz.1 i 2, Poznań (publikacja nagrodzona w 2009 r. I nagrodą im. Józefa Łukaszewicza, II nagrodą w konkursie Izabela i wyróżnieniem w konkursie Sybila)

2008 „… rosną w ziemi garnki same z siebie, w: red. M. Kobusiewicz, Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, Poznań 2008, s.9-48

2009 Archäologie in Westpolen Und im Warthegau zwischen 1918 und 1945, w: red. J. Schachtmann, M. Strobel, T. Widera, Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie, Göttingen, 251-265

2009 Najdawniejsze skarby Starołęki, Głuszyny i Krzesin, Kronika Miasta Poznania 2009/4, 7-20

2011 Neandertalczycy i mamuty, Kronika Miasta Poznania 2011/4: Cytadela, 7-24

Razem z:

2000 Jarmila Kaczmarek, Lech Krzyżaniak, Archeologia poznańska i krakowska: dwa wieki kontaktów, W: 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, red, J. Rydzewski, Kraków, 135-139

2002 A. Leube, J. Kaczmarek, Zu den Anfängen der Archäologischen Denkmalpflege in Preuß. Die Ur- und Frühgeschichte in Preußischen Gymnasial-Sammlungen am Ausgang des. 19. Jh, Ethnogr.-Archäol. Z. 43, 275-305

2004 P. Bobrowski, J. Kaczmarek, Pradzieje i wczesne dzieje Puszczykowa, Puszczykowo 2003

2004 J. Kaczmarek, H. Kaczmarek, Wikingowie na Dębcu?, Kronika miasta Poznania 2004/1: Dębiec, 7-26

2005 Zbigniew Barkowiak, J. Kaczmarek, Skarby zapomniane. Wykopaliska monet w archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, FAP 41, 331-338

2007 Jarmila Kaczmarek. Waldemar Ossowski, Dawne i nowe odkrycia łodzi jednopiennych z terenu Wielkopolski, w: red. W. Świętosławski, Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki, Łódź, 21-36

2008 J. Kaczmarek, P. Silska, Radzim – powrót do źródeł. Krótka historia „skarbu” brązowego, Studia Lednickie IX, 17-29

2009 Jarmila Kaczmarek, Patrycja Silska, „Wykopano kościotrupa…” Rzecz o badaniu i dokumentowaniu znalezisk grobowych w XIX i pocz. XX wieku, Funeralia Lednickie 11. Metody. Źródła. Dokumentacja, 361-370

2009 Jarmila Kaczmarek, Patrycja Silska, Starożytnictwo szamotulskie w XIX wieku, w: red. I. Skierska, Szamotuły. Karty z dziejów miasta 2, 169-184

Jarmila Kaczmarek, Danuta Prinke, Marzena Szmyt: ”Pustynia lubońska” czyli pułapka na archeologów, FAP 45: 2009, 93-119

2010 Jarmila Kaczmarek, Alicja Gałęzowska, Gdzie massa węgli, z drzewa palonych […], między skorupami się znajduje, Kronika Miasta Poznania 2010/4: Od Komandorii do Antoninka, 7-27

Publikacje internetowe:

J. Kaczmarek, Megalomania i ekspansjonizm. Ze stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie archeologii w Wielkopolsce

16 artykułów w ramach serii „Perły z lamusa” – popularyzującej dokumentację archeologiczną i dawne publikacje

razem z A. Prinke:

– Dwie archeologie w jednym kraju. Oficjalna działalność władz pruskich a inicjatywy społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce w XIX i na poczatku XX wieku.

– Archeologia niewłaściwie wykorzystana. Dialog polsko-niemiecki w Wielkopolsce w okresie narastających nacjonalizmów

Redakcja prac zbiorowych:

2007-red. Katalog wystawy: Skarby Muzeum Archeologicznego, Poznań