Niedziela, 10 grudnia 2023, Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii PL EN | |

 

Poklewska-Koziełł Magdalena

Tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Magdalena Poklewska-Koziełł

Pełniona funkcja: kustosz

Dział: Dział Archeologii Historycznej

E-mail: magdalena.poklewska@muzarp.poznan.pl

Tel. +48 61 628 55 38

Kompetencje/zakres obowiązków:  zatrudniona w Muzeum od lipca 2012 r. w Dziale Archeologii Wielkopolski jako asystent muzealny, od 2016 r. po reorganizacji – w dziale Archeologii Historycznej (Pracownia Archeologii Historycznej Wielkopolski) jako adiunkt, od 2020 jako kustosz. Jest opiekunem zbiorów magazynu okresu średniowiecza i czasów nowożytnych z terenu Wielkopolski. Bierze udział w badaniach archeologicznych.

Kwalifikacje: W latach 2004-2009 studiowała archeologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. obroniła pracę magisterską pt. „Renesansowe kafle z klasztoru pocysterskiego w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie z badań w latach 2000-2008″ (promotor: prof. dr hab. H. Kóčka-Krenz). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM (2009-2013), których rezultatem jest obroniona w 2018 r. dysertacja pt. „Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z terenu Nowej Marchii jako przejaw wytwórczości kaflarskiej w strefie kontaktów Brandenburgii, Pomorza, Wielkopolski i Śląska” (promotor: prof. dr hab. H. Kóčka-Krenz, recenzenci: prof. dr hab. J. Piekalski, dr hab. Marcin Majewski, prof. US). Uczestniczyła m.in. w badaniach wykopaliskowych klasztorów cysterskich w Bierzwniku (woj. zachodniopomorskie) i Owińskach (woj. wielkopolskie), zespołu pałacowo-sakralnego i grodu na poznańskim Ostrowie Tumskim, Starego Rynku w Poznaniu, klasztoru karmelitanek bosych w Poznaniu.

https://muzarp.academia.edu/MagdalenaPoklewskaKozie%C5%82%C5%82

Członek Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku i Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Ważniejsza bibliografia:

2010, Poklewska-Koziełł M., Stolpiak B., Owińska, gm. Czerwonak – w poszukiwaniu średniowiecznych początków klasztoru cysterek, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XI, s. 135-150.

2012, Poklewska-Koziełł M., Wenzel J., Kafle z badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2006 i 2009/2010 na posesji przy ulicy ks. Ignacego Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] red. H. Kóčka-Krenz, Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, s. 105-129.

2012, Dębska I., Poklewska-Koziełł M., Sikorski A., Odciski tkanin na ceramice budowlanej i kaflach z badań przy ul. Posadzego 5, [w:] red. H. Kóčka-Krenz, Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, s. 131-145.

2012, Poklewska-Koziełł M., Kafle z badań archeologicznych na terenie klasztoru cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XIII, s. 161-168.

2012, Antowska-Gorączniak O., Poklewska-Koziełł M., Sprenger M., O renesansowych kaflach z tarczownikami z wyspy tumskiej w Poznaniu – słów kilka, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. XVII, s. 41-57.

2013, Poklewska-Koziełł M., Ceramika naczyniowa, [w:] red. P. Pawlak, Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych, s. 97-161.

2014, Gryzińska-Sawicka N., Poklewska-Koziełł M., Kafel z wyobrażeniem Madonny z Dzieciątkiem z badań archeologicznych na poznańskim Ostrowie Tumskim, [w:] red. F. Lenort, P. F. Neumann, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. IX, s. 91-108.

2015, Antowska-Gorączniak O., Poklewska-Koziełł M., Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2010-2011, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. XVI, s. 161-199.

2017, Poklewska-Koziełł M., Sprenger M., Modna para z renesansowych kafli. Kaflarski przyczynek do historii ubioru, [w:] red. A. Różański, Gemma gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, cz. 2, Poznań, s. 1385-1398.

2018, Poklewska-Koziełł M., Dekoration auf Ofenkacheln aus dem 16. bis 18. Jahrhundert von den archäologischen Forschungen im ehemaligen Zisterzienserkloster in Bierzwnik – Woiwodschaft Westpommern, [w:] red. J. Šrejberová (ed.), Kachle a kachlová kamna / Ofenkacheln und Kachelöfen. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. dybna 2018 / Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, Ústí nad Labem 2018, s. 83-98.

2018, Poklewska-Koziełł M., Kafle piecowe, [w:] red. K. Socha, J. Sójkowska-Socha, Staromiejski kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne, Kostrzyn nad Odrą, s. 87-95.

2018, Poklewska-Koziełł M., Sikora M., Szyszak z Giecza – szczegółowa inwentaryzacja obiektu i stan badań, [w:] red. P. Sankiewicz, A. M. Wyrwa, Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa, FONTES. Biblioteka Studiów Lednickich, seria B1, t. 1, Lednica, s. 109-121.

2018, Poklewska-Koziełł M., Szyszak z Giecza. Dzieje zabytku w zbiorach muzealnych, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 54, s. 199-212.

2019, Pawlak E., Pawlak P., Poklewska-Koziełł M., Historia badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w Dąbrówce nad Wirynką, [w:] red. M. Szmyt, P. Pawlak, Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie, Poznań, s. 11-20.

2019, Poklewska-Koziełł M., Przebieg i wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Dąbrówce, [w:] red. M. Szmyt, P. Pawlak, Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie, Poznań, s. 501-541.

2019, Poklewska-Koziełł M., Charakterystyka ceramiki na stanowisku 1 w Dąbrówce, [w:] red. M. Szmyt, P. Pawlak, Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie, Poznań, s.  542-575.

2019, Poklewska-Koziełł M., Pozostałe kategorie źródeł ruchomych na stanowisku 1 w Dąbrówce, [w:] red. M. Szmyt, P. Pawlak, Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie, Poznań, s. 597-625.

2019, Poklewska-Koziełł M., Chronologia gródka na stanowisku 1 w Dąbrówce, [w:] red. M. Szmyt, P. Pawlak, Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie, Poznań, s. 649-651.

2019, Poklewska-Koziełł M., Gródek na stanowisku 1 w Dąbrówce w świetle badań archeologicznych, [w:] red. M. Szmyt, P. Pawlak, Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie, Poznań, s. 652-656. 

2021, Poklewska-Koziełł M., Zisopulu-Bleja K., Karmelitańskie remedium na zarazę. Relikwiarz medalionowy z początków XVIII wieku, Kronika Miasta Poznania 2021/2, Poznań morowy, Poznań, s. 53-71. 

2021, Antowska-Gorączniak O., Poklewska-Koziełł M., Wikariat przy ul. ks. Ignacego Posadzego 7 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w świetle nowych materiałów źródłowych z prac konserwatorskich, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 57, s. 79-106.

2021, Poklewska-Koziełł M., Zisopulu-Bleja K., „Kto […] przy sobie nosi, żaden powietrzem nie umrze”. Relikwiarz medalionowy z badań archeologicznych kościoła Karmelitanek Bosych w Poznaniu, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 57, s. 107-137.

2022, Poklewska-Koziełł M., Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z terenu Nowej Marchii, Poznań.

2022, Poklewska-Koziełł M., Nowe znaleziska kafli z badań archeologicznych na terenie klasztoru cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak, pow. poznański, woj. wielkopolskie, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 21, s. 155-174.