Środa, 04 sierpnia 2021, Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego PL EN | |

Regulamin imprez edukacyjnych

REGULAMIN WARSZTATÓW DLA DZIECI ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

 

1. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

2. Miejscem organizacji warsztatów jest Pałac Górków lub Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, chyba że organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów.

3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-12 lat, chyba że organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów.

4. Warsztaty przeznaczone są tylko dla uczestników indywidualnych.

5. Do uczestnictwa w warsztatach uprawnia bilet wstępu w cenie 5 zł zakupiony w kasie biletowej Muzeum, chyba że  organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów.

6.  Dziecko może zostać przyjęte na warsztaty na podstawie całkowicie wypełnionego przez opiekuna dziecka (osoba pełnoletnia) formularza zgłoszeniowego.

7. Dziecko biorące udział w warsztatach otrzymuje znaczek z imieniem. Ten sam znaczek otrzymuje opiekun.

8. Opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym organizowane są warsztaty.

9. W czasie warsztatów dzieci  znajdują się pod opieką osób prowadzących warsztaty.

10.  W czasie warsztatów dzieci  mają obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez osobę/y prowadzącą/e warsztaty.

11. Dziecko może zostać odebrane z warsztatów jedynie przez osobę, która posiada znaczek wydany przez Organizatora przy przyjęciu dziecka. Przy odbiorze wymagana jest zgodność znaczka dziecka i opiekuna.

12.    Dzieci z objawami grypy lub przeziębienia nie będą dopuszczane do uczestnictwa w warsztatach.

13. Opiekunowie dzieci wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Formularz zgłoszeniowy uprawniający do udziału w warsztatach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dostępny jest w siedzibie organizatora.