Środa, 28 lutego 2024, Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany PL EN | |

 

Winiarska-Kabacińska Małgorzata

tytuł naukowy, imię i nazwisko,: dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

pełniona funkcja: starszy kustosz

dział: Dział Archeologii Pozaeuropejskiej

e-mail: malgorzata.kabacinska@muzarp.poznan.pl

 +48 61 852 82 51, wewn. 228

kompetencje/zakres obowiązków: kierownik Działu Archeologii Pozaeuropejskiej, opiekun zbiorów pochodzących z Ameryki i Azji, zajmuje się badaniami funkcjonalnymi zabytków paleolitycznych, mezolitycznych i neolitycznych z krzemienia, kości i poroża pochodzących z Europy Środkowej i północno-wschodniej Afryki, organizuje lub współorganizuje konferencje krajowe i międzynarodowe, uczestniczy w wielu projektach badawczych jako specjalista traseolog, bierze udział w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i wystawienniczym      

kwalifikacje: Ukończyła archeologię powszechną na UAM w Poznaniu 1983 roku. W 1996 roku, w Instytucie Archeologii I Etnologii PAN obroniła pracę doktorską na temat „ Gospodarka społeczności młodszego Dryasu na Niżu Polskim w świetle analizy funkcjonalnej materiałów krzemiennych”. Uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych na stanowiskach z epoki paleolitu i mezolitu w Polsce i za granicą, brała udział w warsztatach traseologicznych, w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autor publikacji o charakterze naukowym      

ważniejsza bibliografia:

          Winiarska-Kabacińska M. 1990. Some aspects of the functional analysis of Polish Lowland sites based on a late pleistocene site Wojnowo "a", Aun 14, 159-162, .

          Winiarska-Kabacińska M. 1992. Functional analysis of flint tools from Late Paleolithic site at Wojnowo, Zielona Gora voivodeship, FAP 37, 47-63, .

          Winiarska-Kabacińska M. 1993. A comparative study of the models of environmental adaptation of the Final Palaeolithic societies of the Polish Lowland, (w:) Traces et fonction: les gestes retrouves Colloque international de Liege, Editions ERAUL, 50, 497-500, .

          Winiarska-Kabacińska M. 1995. Functional analysis of Stone Tools from Maszycka Cave. (w:) S.K. Kozłowski (red.) Maszycka Cave A Magdalenian Site in Southern Poland. Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 40 (teil 1),  241- 245,     

          Kabaciński J., Winiarska-Kabacińska M. 2003. Recent Lithic Research in Poland,  Lithic Technology, 28(1), 5-12,.

          Winiarska-Kabacińska M. 2004. Analiza funkcjonalna inwentarza krzemiennego (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka, (red.), Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych, Poznań, 42-45.

          Winiarska-Kabacińska M. 2005. Analiza funkcjonalna wytworów wybranych do studiów nad dystrybucją surowców krzemiennych u schyłku paleolitu i w mezolicie (w:) Z. Sulgostowska, Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwiną i Górnym Dniestrem, Warszawa, 271-292.

           Winiarska-Kabacińska M., Ginter B., Połtowicz M., Pawlikowski M., Skiba S., Trąbska J., Wacnik A., Wojtal P. 2005. Dzierżysław 35 - ein neuer Fundplatz des Magdalénien in Oberschlesien, Archäologisches Korrespondenzblatt 35, 431- 446.

            Winiarska-Kabacińska M. 2007. Dąbrowa Biskupia 71. mesolithic hunters’ camp?(w:)   M. Masojć, T. Płonka, B. Ginter, S.K. Kozłowski (red.) Contributions to the Central European Stone Age. Papers dedicated to the late Professor Zbigniew Bagniewski, Wrocław, 153-161.

            Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. 2008. Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, Archeologia Polski, LIII, 243-288. 

            Winiarska-Kabacińska M. 2008. Functional analysis as a tool for the interpretation of mortuary practices. A case- study of the Corded Ware Culture graves at Zielona, southern Poland, (w:) L. Longo, N. Skakun, (red.) Prehistoric Technology. 40 years later: Functional Studies and the Russian Legacy, BAR International Series 1783, 331-335.

            Kabaciński J., Winiarska-Kabacińska M. 2009. The first obsidian workshop at the Polish Lowland - a technological and microwear study, (w:) F. Sternke (red.) Non-flint raw material use in prehistory, C77 BAR 1939, 187-191

            Winiarska-Kabacińska M. 2010. Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych ze stanowiska 2 w Cichmianie (AUT 441), (w:) J. Kabaciński, I. Sobkowiak-Tabaka (red.), Późny paleolit i mezolit basenu środkowej Warty, Poznań, 379-453

Winiarska-Kabacińska M. 2010. Bone musical instrument (w:) M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (red.) Kadero, Poznań, 355-359

Winiarska-Kabacińska M. 2012. Salaspis Laukskola. Funkcionãlã analîze, (in:) I. Zagorska (ed.) Senie Ziemeļbriežu Mednieki Latvijã, Zinãtne. 197-206.

Winiarska-Kabacińska M. 2014. Functional Analysis of Chipped Flint Artifacts from the Magdalenian Site in Wilczyce, (in:) R.Schild (ed.), Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland. Warszawa, 241-269.

Winiarska-Kabacińska M. 2014. Microscopic and Functional Analysis of the Arctic Fox Tooth Pearls, (in:) R.Schild (ed.), Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland. Warszawa, 346-356.

Winiarska-Kabacińska M. 2014. Feminine Flint Plaquettes. A Functional Perspective,   (in:) R.Schild (ed.), Wilczyce. A Late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland. Warszawa, 335-338

Winiarska-Kabacińska M. 2014. Functional Analysis of Selected Flint Assemblages, (in:)  R. Schild (ed.) Całowanie. A Final Paleolithic and Early Mesolithic Site on an Island in the Ancient Vistula Channel. Warszawa, 255-288  

Winiarska-Kabacińska M., Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I. 2014. Typology versus function. Technological and microwear study of points from a Federmesser site at Lubrza (Western Poland), (in:) J. Marreiros, N. Bicho and Juan Gibaja Bao (eds.), International Conference on Use-Wear Analysis, UseWear 2012. Cambridge Scholars Publishing, 198-212.

Boroń T., Winiarska-Kabacińska M. 2014. Pochówek szkieletowy z Nieborowej st. I,       gm. Sawin na Polesiu Lubelskim. Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych z grobu szkieletowego kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska w Nieborowej. Archeologia Polski, LIX, zeszyt 1-2: 209-230.

Winiarska-Kabacińska M., Kabaciński J. 2014. Between Typology and Function. Remarks on the Utlization of Flint Tools from The Predynastic and Early Dynastic site Tell el-Farkha, (in:) M.A. Jucha, J. Dębowska-Ludwin and P. Kołodziejczyk (eds), Aegyptus est Imago Caeli, Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on his 60th Birthday. Kraków. 203-211.

Winiarska-Kabacińska M. 2015. Results of microwear analysis of flint artifacts (in:) S. Rzepecki (ed.). Wilkostowo 23/24, A Neolithic Settlement in Kuyavia, Poland c.3500 BC, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków, Dr. Rudolf Habelt GmbH. Bonn. 323-331.

Winiarska-Kabacińska M. 2015. Functional analysis of  flint artefacts from Dąbki 9 (in:) J.Kabacinski, S. Hartz, D.C.M, Raemaekers, T. Terberger (eds.), The Dąbki site in Pomerania and the Neolithisation of the North European Lowlands (c.5000-3000 calBC), Verlag Marie Leidorf GmbH-Rahden/Westf. 273-283.

Winiarska-Kabacińska M. 2015. Contribution to the functional identification of flint tools used during the Old Kingdom of Egypt. A case study of Kom el Hisn and Ain el Gazzareen (in:) M. Kobusiewicz (ed.), The production, use and importance of flint tools in the Archaic period and the Old Kingdom of Egypt, BAR Archaeopress Egyptology 12. Oxford. 147-168.

Pospieszny Ł., Sobkowiak-Tabaka I.,  Douglas Price T., Frei M. K., Hildebrandt-Radke I.,  Kowalewska-Marszałek H., Krenz-Niedbała M., Osypińska M., Stróżyk M., Winiarska-Kabacińska M. 2015. Remains of a late Neolithic barrow at Kruszyn. A glimpse of ritual and everyday life in early Corded Ware societies of the Polish Lowland. Praehistorische Zeitschrift 90(1–2): 185–213

Winiarska-Kabacińska M., Kabaciński J. 2016. Flint Tools for Bone and Antler Adzes Production at the Early Mesolithic Site Krzyż Wielkopolski 7 (Western Poland). http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016.02.015.Quaternary International, XXX:1-10.

Winiarska-Kabacińska M. 2016. Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych kultury ceramiki wstęgowej rytej (in:) W. Siciński, D. K. Płaza, P. Papiernik Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1), Via Archaeologica Lodziensis t. VI, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Łódź. 201-215.

Włodarczak P., Boroń T., Kurzawska A., Osypińska M., Szczepanek A., Winiarska-Kabacińska M. 2016. Grób kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 10 w           Wilczycach, pow. Sandomierski. Przegląd Archeologiczny 64: 29-57.

Boroń T., Winiarska-Kabacińska M. 2016. Wieliszew, powiat legionowski, stanowiska III, VIB, wykopy XVI, XVIIC: przyczynek do rozważań nad wytwórczością krzemienną schyłkowego mezolitu (przemysł kokrowski). Archeologia Polsk, LXI: 25-69.

Winiarska-Kabacińska M. 2016. Analiza funkcjonalna wybranych narzędzi krzemiennych (in:) M. Szmyt (ed.) Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu. Poznań. 331-352.

Winiarska-Kabacińska M., Analiza funkcjonalna zabytków krzemiennych pochodzących z megalitycznego grobowca z Kierzkowa na Pałukach, (w:) Sz. Nowaczyk, Ł. Pospieszny, I. Sobkowiak-Tabaka (red.) Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia. Biskupin 2017, s. 169-177.

 

Winiarska-Kabacińska M. 2017. Sandomierz - wzgórze Zawichojskie. analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych. (w:) H. Kowalewska-Marszałek (red.) Sandomierz – wzgórze Zawichojskie – neolityczna osada obronna. Badania 1981-1989, 255-269, IAE PAN, Warszawa

Winiarska-Kabacińska M. 2017. Animal perforated teeth deposit from magdalenian site at Wilczyce (southeastern Poland). What were they used for. A use-wear case study. Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia de la Universidad de Granada  27, 73-82     

Boroń, T., Winiarska-Kabacińska, M. 2018. Late mesolithic settlements from the area of Mazovia (Kokry industry). Spatial-functional camp interpretation. Archäologisches Korrespondenzblatt 48(2),153-176

Kabaciński J., Chłodnicki M., Kobusiewicz M., and M. Winiarska-Kabacińska (red.) Desert and the Nile. Prehistory of the Nile Basin and the Sahara, SAA, vol. 15, Poznań 2018

Boroń T., Winiarska-Kabacińska M. 2018. Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej, Archeologia Polski LXIII, 29-46